Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

2021 rok

L.p. Data wpływu/znak pisma Przedmiot wniosku Znak sprawy Data i sposób załatwienia wniosku
1. 2021-01-08/00441.2021/P Udostępnienie informacji w zakresie przeprowadzonych w październiku 2020 r. badań oraz analizy porealizacyjnej emisji hałasu, wykonanych dla przedsięwzięcia „Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzegu Dolny wraz z drogami dojazdowymi." IŚ.1431.1.2021.AK odpowiedzi udzielono 2021-01-15
2. 2021-01-12/00701.2021/P Udzielenie informacji publicznej - dostęp do drogi - Pietrzykowice/Nowa Wieś Wrocławska - Kąty Wrocławskie ZP.1431.2.2021.JD odpowiedzi udzielono 2021-01-15
3. 2021-01-11/00507.2021/P Udzielenie informacji dotyczącej inwestycji na drogach wojewódzkich i innych podległych DSDiK w powiecie ząbkowickim, które zostały przebudowane, rozbudowane lub wyremontowane z lat 2015-2020 w zakresie numeru drogi, charakteru inwestycji, przyczyny oraz przeprowadzonych zmian w ciągu. zmienianej drogi IR.1431.1.2021.EL odpowiedzi udzielono 2021-01-21
4. 02292.2021/P ● udostępnienie cen jednostkowych wszystkich ofert złożonych w ramach przetargu pt. ŚWIADCZENIE USŁUG LABORATORYJNYCH w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, w latach 2021 -2023. CPV 73110000-6.
● udostępnienie danych jednostkowych o ilości i wartości robót zrealizowanych w ubiegłym roku w ramach przetargu pt. ŚWIADCZENIE USŁUG LABORATORYJNYCH w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu. CPV 73110000-6. (rok świadczenia usługi: 2020)
1431.ID.140.1.2021.DK odpowiedzi udzielono 2021-02-04
5. 2021-01-29/02437.2021/P Udzielenie informacji dotyczącej wskazania zakresu robót budowlanych zrealizowanych w ramach następujących zamówień publicznych zadania pn.: "przebudowa ul. Oleśnickiej w Oławie" realizowanego przez Bickhardt Bau Polska Sp. z o. o. IR.1431.2.2021.BU odpowiedzi udzielono 2021-02-01
6. 2021-02-06/03325.2021/P Udzielenie informacji publicznej dotyczącej terminu naprawienia odpływów oraz studzienki kanalizacyjnej, ul. Legnicka 67 59-225 Chojnów ZS.LG.1431.1.2021 odpowiedzi udzielono 2021-02-16
7. 2021-02-08/03488.2021/P Przekazanie informacji na zapytania:
Czy działki 48/2, 49/2, 50/2 położone w Wołowie posiadają dostęp do drogi publicznej?
Czy nie są zajęte pod drogi publiczne lub inwestycje drogowe?
Czy w pobliżu przebiegają drogi publiczne i jakiej kategorii?
W czyim zarządzie jest infrastruktura kolejowa w pobliżu nieruchomości?
IG.1431.1.2021.PG odpowiedzi udzielono 2021-02-18
8. 2021-02-08 Wydanie poświadczenia w sprawie realizacji zobowiązań gwarancyjnych
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 403
ZO.1431.1.21 odpowiedzi udzielono 2021-02-19
9. 2021-02-08 Udzielenie informacji w zakresie przyjęcia zgłoszenia w rejonie Olszyniec
08 .02.2021 6:52 dot. zalegającego śniegu na drodze DW 383?
ZS.WB.1431.1.2021.HL odpowiedzi udzielono 2021-02-22
10. 2021-02-09/03566.2021/P Udostępnienie informacji w zakresie ubezpieczeń majątkowych, OC i komunikacyjnych zawartych przez DSDiK. Przedstawienie dokumentacji ubezpieczeniowych, opisu przedmiotu zamówienia do aktualnie zawartych umów w jednostce a także okresów na jakie zostały zawarte umowy oraz okres wypowiedzenia u aktualnego pośrednika. NZM.1431.1.2021.NP odpowiedzi udzielono 2021-02-23
11. 2021-02-08/03504.2021/P Przekazanie informacji na temat przewidywanych inwestycji w promieniu 1 km od działek dz. 30/3 i 30/4, AM 17, obręb Klecina, przy ul. Dożynkowej we Wrocławiu w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg  czy linii szynowych. ZP.1431.4.2021.JD odpowiedzi udzielono 2021-02-16
12. 2021-02-09/03705.2021/P Przekazanie informacji na temat przewidywanych inwestycji w promieniu 1 km od działek dz. 27/4 i 28/6, AM 11, obręb Brochów, przy ul. Malinowskiego we Wrocławiu w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg czy linii szynowych. ZP.1431.3.2021.JD odpowiedzi udzielono 2021-02-16
13. 2021-02-10/03763.2021/P Zapytanie dotyczące osoby pełniącej funkcję kierownika budowy podczas realizacji inwestycji prowadzonych pn.
a) „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – etap II”
b) „Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 – etap III”
IR.1431.3.2021.AF odpowiedzi udzielono 2021-02-18
14. 2021-02-18/04496.2021/P Wcześniejsze przekazanie uzgodnień dot. przebudowy ul. Południowej (dz. Nr 1/29) z DW 396 ul. Nowy Otok (dz. Nr 5) tj. nr ZD/0240/I/249/2015 z 10.07.2015 oraz ZD.8034.161.2015 z 22.12.2016  ZP.1431.5.2021.KZ odpowiedzi udzielono 2021-02-25
15. 2021-02-18/04522.2021/P Udostępnienie informacji dotyczącej wszystkich ofert złożonych w ramach przetargu pt. ŚWIADCZENIE USŁUG LABORATORYJNYCH w zakresie budownictwa drogowo-mostowego na drogach i obiektach inżynierskich Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, w latach 2021 -2023. CPV 73110000-6 NI.2720.9.2020.MG odpowiedzi udzielono 2021-02-22
16. 2021-02-20/04650.2021/P
Udostępnienie informacji w zakresie przeprowadzonych w październiku 2020 r. badań oraz analizy porealizacyjnej emisji hałasu, wykonanych dla przedsięwzięcia „Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzegu Dolny wraz z drogami dojazdowymi."
- maksymalne natężenie hałasu
- liczba zdarzeń przekroczenia norm hałasu
- liczba pojazdów w porze nocnej i dziennej
- poziom tła akustycznego
IŚ.1431.3.2021.AK odpowiedzi udzielono 2021-03-05
17. 2021-02-23/05014.2021/P/05068.2021/P Udzielenie informacji publicznej na temat działek stanowiących pas drogowy DSDiK w związku z realizacją umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Prace na linii kolejowej C-E 30 Opole Groszowice-Jelcz-Wrocław Brochów” IG.1431.2.2021.PJ odpowiedzi udzielono 2021-03-03
18. 2021-02-23/05014.2021/P/05068.2021/P
Udzielenie informacji dotyczących inwestycji Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 w zakresie:
czy powyższa inwestycja obejmowała  budowę lub przebudowę obiektu mostowego o rozpiętości przęsła co najmniej 10 m,
czy pan [..] pełnił funkcję Kierownika robót mostowych na ww. inwestycji, w okresie od 17.03.2010 r. do 12.07.2012 r.
IM.1431.1.2021.RK odpowiedzi udzielono 2021-03-03
19. 2021-02-26/05390.2021/P/ Udzielenie informacji w zakresie udziału  pan [..] w realizowanej inwestycji pn. Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323   IM.1431.2.2021.RK odpowiedzi udzielono 2021-03-04
20. 2021-03-0405999.2021/P Udzielenie informacji dotyczących inwestycji Budowa mostu na rzece Odrze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323: czy pan  [..] pełnił funkcję Kierownika robót mostowych na ww. inwestycji, w okresie od 17.03.2010 r. do 12.07.2012 r., i czy zakres obejmował  budowę lub przebudowę obiektu mostowego o rozpiętości przęsła min. 10 m, IM.1431.3.2021.RK odpowiedzi udzielono 12-03-2021
21. 2021-02-26/05391.2021/P
Umożliwienie wglądu do dokumentacji związanej z rozbudową linii kolejowych na Dolnym Śląsku (w obszarze powiatu Ząbkowickiego): 
1. „Budowa regionalnego systemu zrównoważonego transportu publicznego składającego się z komponentu transportu szynowego oraz komponentu innowacyjnego bezemisyjnego drogowego transportu publicznego - rowerowego i autonomicznego”.
2. Rewitalizacja lub odbudowa około 300 km linii kolejowych przejętych lub przejmowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, do głównych miast regionu pozbawionych obsługi transportem kolejowym oraz do głównych obszarów turystycznych Dolnego Śląska. Elektryfikacja głównych tras aglomeracyjnych, regionalnych oraz turystycznych (ok. 110 km).
KI.1431.1.2021.AG odpowiedzi udzielono 10-03-2021 
22. 2021-03-04/05929.2021/P Udzielenie informacji o dostępie do drogi publicznej dla nieruchomości Wrocław ul. Rakietowa dz. nr ewi: 2/3, 4/2, 5/2, 3/1 obręb Muchobór Wielki AM-16, księga wieczysta WR1K/00238583/7 ZP.1431.6.2021.JD odpowiedzi udzielono 15-03-2021
23 25-02-2021/ 05150.2021/P Udzielenie informacji w zakresie przyjęcia zgłoszenia w rejonie Olszyniec
08 .02.2021 6:52 dot. zalegającego śniegu na drodze DW 383?
ZS.WB.1431.2.2021.TK

odpowiedzi udzielono 11-03-2021

24 10-03-2021/06535.2021/P Zapytanie o możliwość zamontowania większej ilości koszy na śmieci lub na psie  odchody na ulicy Zielonej? ZS.LG.1431.2.2021.LK odpowiedzi udzielono 17-03-2021
25 15-03-2021/06782.2021/P Przekazanie informacji na temat przewidywanych inwestycji w promieniu 1 km od działki 2/1 AM-1, obręb Radomierzyce, przy ul. Wrocławskiej 5 w Radomierzycach w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg czy linii szynowych IR.1431.4.2021.EL odpowiedzi udzielono 25-03-2021
26 23-03-2021/07723.2021/P Udzielenie informacji o dostępie do drogi publicznej dla nieruchomości Wałbrzych ul. Ogrodowa dz. Nr ewi: 91/8, 172/4, 179/3, 178/9, 91/14, 91/15, 170/9, 170/10, 171/1, 171/2, 173/6, 173/7, 174/6, 174/7, 179/9, 179/10, 179/11, 179/12, 179/13 i 179/14 obręb Szczawienko nr 4, księga wieczysta KW nr SW1W/00022637/3 ZP.1431.7.2021.JD odpowiedzi udzielono 26-03-2021
27 24-03-2021/07892.2021/P Udzielenie informacji dotyczącej zapytania o powód ustawienia separatorów ruchu i ograniczenia do 40 km/h na DW390 odcinek Złoty Stok - Płonica a także daty planowanego remontu. ZS.WB.1431.3.2021.HL odpowiedzi udzielono 01-04-2021
28 25-03-2021/08029.2021/P Udzielenie informacji w zakresie przyjęcia zgłoszenia w rejonie Olszyniec 
08 .02.2021 o 6:52 dot. zalegającego śniegu na drodze DW 383?
ZS.WB.1431.2.2021.TK odpowiedzi udzielono 07-04-2021
29 31-03-2021/08397.2021/P Udzielenie informacji o dostępie do drogi publicznej dla nieruchomości Wrocław ul. Buforowa złożonej z dz. Nr ewi: 7/3, 7/4, 10/9, 11/6, 14/3, 15/7, 16/1 obręb Wojszyce oraz przewidywanych inwestycjach IR.1431.5.2021.EL odpowiedzi udzielono 14-04-2021
30 01-04-2021/08537.2021/P Udzielenie informacji na zapytanie o zarządcę drogi ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju na wysokości mostu przed wiaduktem kolejowym, odpowiedzialnego za zimowe utrzymanie wg stanu na dzień 11.01.2021 r. oraz przedstawienie umowy na utrzymanie zimowe. ZS.1431.1.2021.AK odpowiedzi udzielono 08-04-2021
31 10-04-2021/09243.2021/P Zapytanie dotyczące realizacji  zadania Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul Buforowa). budowa  Bielany - Łany – Długołęka – od ronda w Iwinach do Grota Roweckiego - termin rozpoczęcia prac  - harmonogram prac - powód ewentualnych opóźnień IR.1431.6.2021.AF odpowiedzi udzielono 15-04-2021
32 12-04-2021/09257.2021/P Udostępnienie dodatkowych informacji dotyczących wniosku 30.2021, udostępnienie szczegółów umowy zawartej przez DSDiK na zimowe utrzymanie, zestawienie pracy sprzętu/wykonanych usług z dnia 11.01.2021 ZS.1431.1.2021.AK1 odpowiedzi udzielono 14-04-2021
33 14-04-2021/09669.2021/P Wyjaśnienia dodatkowych szczegółów związanych z umową na zimowe utrzymanie ul. Świdnickiej w Jedlinie Zdroju wniosek 30.2021 i 32.2021 ZS.1431.1.2021.AK2 odpowiedzi udzielono 20-04-2021
34 23-04-2021/10339.2021/P Udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrze publicznym w związku z aktualizacją zbiorów geodezyjno-kartograficznych powiatów kłodzkiego, strzelińskiego, legnickiego IG.1431.3.2021.PG odpowiedzi udzielono 07-05-2021
35 29-04-2021/11101.2021/P Udostępnienie wykazu wykonanych oraz zaplanowanych inwestycji dróg i odcinków linii kolejowych będących w Zarządzie DSDiK w granicach administracyjnych Gminy Długołęka w latach 2019-2020 KN.1431.1.2021BJ odpowiedzi udzielono 10-05-2021
36 19-05-2021/12840.2021/P Udostępnienie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Zagrodno i DSDiK z dnia 28.11.2019 r.  Nr DSDiK/44/2019 NP.1431.1.2021.KR odpowiedzi udzielono 26-05-2021
37 20-05-2021/12880.2021/P Zapytania dotyczące potwierdzenia udziału oraz zakresu obowiązków pana [..] pełniącego funkcję kierownika budowy podczas realizacji inwestycji Przebudowa DW 297 "ETAP I" IR.1431.7.2021.EL odpowiedzi udzielono 28-05-2021
38 24-05-2021/13159.2021/P Udzielenie informacji ws udziału DSDiK w zagospodarowaniu przestrzennym dla obszaru miejscowości Biskupice i Rogoż gmina Wisznia Mała przez ostatnie 10 lat ZP.1431.8.2021.MŚ odpowiedzi udzielono 02-06-2021
39 21-05-2021/13018.2021/P Udostępnienie informacji dotyczących zadania ,,Przebudowa DW 346  Środa Śląska – Gaj Oławski” w zakresie: 1. W jaki terminie planuje się wykonać przebudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska- Kąty Wrocławskie? 2. Jaki zakres prac obejmuje przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 346 Środa Śląska- Kąty Wrocławskie? IR.1431.8.2021.EL odpowiedzi udzielono 28-05-2021
40 07-06-2021/14232.2021/P Droga Bielany - Łany - Długołęka. informacja publ. IR.1431.9.2021.AF odpowiedzi udzielono 17-06-2021
41 02-06-2021/14083.2021/P Udostępnienie SIWZ oraz przedmiaru do postępowania przetargowego dla zamówienia publicznego „Zadanie nr 1: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 na odcinku Bogatynia/Zatonie – Radomierzyce – Etap I (odcinek od km 19+717 do km 26+737), Zadanie nr 2: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 352 na odcinku Bogatynia/Zatonie – Radomierzyce”. IZ/3530/240/09 odpowiedzi udzielono 09-06-2021
42 05-06-2021/14200.2021 Przekazanie danych na temat realizacji przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu art. 59 ust. 1 Ustawy o transporcie kolejowym. Czy zarządca utworzył straż ochrony kolei? Do jakiej służby podróżny winien zwrócić się w sytuacji zagrożenia występującego na terenie kolejowym lub pociągu. KB.1431.1.2021.MB odpowiedzi udzielono 18-06-2021
43 07-06-2021/14395.2021/P Przedstawienia pozwolenia na budowę ronda DW 395, 396 Strzelin IR.1431.10.2021.MC odpowiedzi udzielono 21-06-2021
44 07-06-2021/14490.2021/P Dostępności do drogi publ. Dla działki nr 155/1 położonej we Wrocławiu obręb 0050 Karłowice, nr księgi wieczystej WR1K/00330712/6 ZP.1431.9.2021.KZ odpowiedzi udzielono 16-06-2021
45 10-06-2021/14851.2021/P Ciąg pieszo rowerowy NP.1431.2.2021.JW odpowiedzi udzielono 17-06-2021
46 11-06-2021/14874.2021/P Wschodnia Obwodnica Wrocławia na odcinku Łany - Długołęka IR.1431.11.2021.AF odpowiedzi udzielono 22-06-2021
47 11-06-2021/14988.2021/P Dostępności do drogi publ. Dla działki nr 21/4 położonej we Wrocławiu obręb 0042 Popowice, Sąd  Rejonowy dla Wrocławia Krzyków, IV wydz. Ksiąg Wiecz. nr księgi wieczystej WR1K/00178673/6 ZP.1431.10.2021.UD odpowiedzi udzielono 21-06-2021
48 06-07-2021/17185.2021/P Dostęp do drogi publicznej dla nieruchomości  dz. Nr 451/2 obręb 0025 Tyniec Mały, księga wieczysta nr WR1K/00092850/4 ZP.1431.11.2021.UD odpowiedzi udzielono 16-07-2021
49 06-07-2021/17615.2021/P Letnie utrzymanie DW nr 342 z Obornik Śląskich w kierunku Skokowej ZS.WR.1431.1.2021.ŁZ odpowiedzi udzielono 16-07-2021
50 2021-07-07/17264.2021/P Udostępnienie informacji dot. realizacji projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica" podpisanej umowy nr NI.2720.57.2017 z dnia 28.12.2017r.  w następującym zakresie: przedstawienie pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego zadania; dzienników budowy;
wydanych Świadectw Przejęcia wraz z załącznikami; wydanego Świadectwa Wykonania; rozliczenia końcowego
wraz ze szczegółowymi tabelami rozliczeniowymi.
IR.1431.14.2021.DG odpowiedzi udzielono 21-07-2021
51 2021-07-08/17265.2021/P Udostępnienie informacji dot. Realizacji projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica" podpisana umowa nr NI.2720.57.2017 z dnia 28.12.2017r.
wskazanie dokonania rozliczenia się Wykonawcy Robót,  firmy "Polbud-Pomorze"
IR.1431.15.2021.DG odpowiedzi udzielono 21-07-2021
52 2021-07-08/17357.2021/P Potwierdzenie doświadczenia osoby pełniącej funkcję na stanowisku kierownika robót drogowych podczas realizacji zamówienia "Remont DW 346 na odc. od m. Węgry do skrzyżowania z DW 395 w km 48+486 - 50+160" oraz terminu realizacji przedmiotowego zamówienia. IR.1431.12.2021.MC odpowiedzi udzielono 19-07-2021
53 2021-07-05/16854.2021/P Potwierdzenie  doświadczenia osoby pełniącej funkcje kierownika budowy podczas realizacji zadań: Przebudowa mostu w ciągu DW nr 354, km 1+736 w m. Turoszów (obecnie Bogatynia) oraz
Remont wiaduktu nad PKP w ciągu DW nr 323, km 64+571 w m. Rudna-Gwizdanów
IM.1431.4.2021.JP odpowiedzi udzielono 16-07-2021
54 2021-07-12/17712.2021/P Zapytanie o dostęp do dróg publicznych,  ich kategorie, możliwość skomunikowania oraz planowane inwestycje dla nieruchomości w obrębie ewidencyjnym 0017  Nowa Wieś Kącka i 0001 Kąty Wrocławskie czy stanowią część pasa drogowego. Wskazanie nr działek wchodzących w skład ul. ks. Jerzego Popiełuszki. ZP.1431.12.2021.KZ odpowiedzi udzielono 28-07-2021
55 2021-07-13/17891.2021/P Zapytanie o osobę pełniącą funkcję kierownika robót w trakcie realizacji zamówienia "Polepszenie  stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na zadania zadanie nr 1" oraz termin realizacji zamówienia. IR.1431.13.2021.MC odpowiedzi udzielono 21-07-2021
56 2021-07-14/17969.2021/P 17970.2021/P17971.2021/P
+ uzupełnienie
2021-08-19/21019.2021/P
Udzielenie informacji na temat przetargu na „Koszenie pasa drogowego dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z podziałem na zadania w latach 2020-2022. CPV 77.31.00.00-6. ZADANIE 8” (znak sprawy NI.2720.53.2019) wygranego przez firmę P.H.U. Ilmar Mariusz Ilnicki z siedzibą przy ul. Robotniczej 11a w Kobierzycach ZS.WR.1431.2.2021.ŁZ

odpowiedzi udzielono 28-07-2021
08-09-2021

57 2021-07-16/18090.2021/P Potwierdzenie okresu doświadczenia sprawowania funkcji kierownika budowy na  zadaniach.
1. „Remont drogi wojewódzkiej nr 342 długości 950 mb w km 16+324 -17+724 Pęgów - Golędzinów wraz z budową chodnika w 16+297 - 17+034 oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 341 długości 935 mb - km 11+600 -14+595 Pogalewo Małe - Pysząca"
2. „Remont ulicy 1-go Maja i ul. Wrocławskiej w Bierutowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 w km 14+770 - 15+705"
3. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 342 Odcinek: Oborniki Śląskie - Wielka Lipa - Etap I km 22+200 - 23+100 - długość odcinka - 900 m".
4. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 wraz z budową chodnika i odwodnienia w Starym Wołowie w km 12+060 do km 12+255".
5. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 340 z drogą powiatową nr 1353D k/m Bukowice" - zaprojektuj i wybuduj
IR.1431.16.2021.MC odpowiedzi udzielono 30-07-2021
58 2021-07-20/18396.2021/P Przesłanie aktualnego projektu organizacji ruchu drogowego na drodze wojewódzkiej 383 w miejscowości Rościszów skrzyżowanie drogi do miejscowości Lasocin ZZ.1431.1.2021.MK odpowiedzi udzielono 27-07-2021

59

2021-07-22/18677.2021/P Udostępnienie informacji o wartości umów na opracowanie dokumentacji i wykonanie robót budowlanych dla zadań:
- Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i droga wojewódzką nr 340
- Realizacja projektu Trasa Sudecka - budowa Obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382 (od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w drogę wojewódzką nr 382 ul. Świdnicka)
- Poprawa dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko -wałbrzyskiego
- Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I. Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 392 w km 22+400 -34+180 Stronie Śląskie - Idzików
IR.1431.17.2021.AF odpowiedzi udzielono 04-08-2021
60 2021-07-28/19072.2021/P
2021-09-28/+uzupełnienie 24416.2021/P
DW382 Kamieniec Ząbkowicki zniszczona kanalizacja deszczowa ZS.WB.1431.5.2021.JW odpowiedzi udzielono 10-08-2021
06-10-2021
61 2021-08-03/19563.2021/P Udzielenie informacji o planowanych inwestycjach związanych z infrastrukturą kolejową dla działki nr 455/1 i nr 509 obręb ew. 0013 Orłowice położonych w Orłowicach gmina Mirsk KN.1431.2.2021.BJ odpowiedzi udzielono 05-08-2021
62 2021-08-04/ 19644.2021/P Realizacja zadania "Budowa drogi wojewódzkiej od skrzyżowania z ul. Grota-Roweckiego do drogi wojewódzkiej nr 395 (do ronda Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul Buforowa)" - termin rozpoczęcia prac  - harmonogram prac - powód ewentualnych opóźnień. Udostępnienie   wniosków o informację publiczną 31 i 40/2021 wraz z odpowiedziami na wnioski oraz  aktualizacja informacji na dzień 04.08.2021 IR.1431.18.2021.AF odpowiedzi udzielono 13-08-2021
63 2021-08-05/19883.2021/P Zapytanie o dostęp do drogi publicznej, możliwość skomunikowania oraz planowane inwestycje dla nieruchomości w Jeleniej Górze Obręb 0060 numery ewidencyjne działek 5/2 AM-24, 11 AM-24, 22 AM-16, 20/2 AM-16, 6 AM-24, 21/3 AM-16, 7 AM-24 ZP.1431.13.2021.KZ odpowiedzi udzielono 12-08-2021
64 2021-08-06/20014.2021/P Potwierdzenie doświadczenia osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru robót mostowych podczas realizacji kontraktu "Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długołęka - Etap IV zad. 2 IR.1431.19.2021.AF odpowiedzi udzielono 13-08-2021
65 2021-08-11/20409.2021/P Zapytanie o zarządcę DW 369  i podmiot odpowiedzialny za prowadzenie robót drogowych oraz konserwację na dzień 07.06.2021 r. ZS.JG.1431.1.2021.JK odpowiedzi udzielono 16-08-2021
66 2021-08-13/20843.2021/P Potwierdzenie doświadczenia osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru robót mostowych podczas realizacji kontraktu "Budowa jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany - Łany - Długołęka - Etap IV zad. 2 - uzupełnienie IR.1431.20.2021.AF odpowiedzi udzielono 24-08-2021
67 2021-07-21/18453.2021/P dot. zjazdu DW 396 ZP.8034.272.2021.UD odpowiedzi udzielono
03-08-2021
68 2021-08-13/20682.2021/P dot. zjazdu DW 396 uzupełnienie ZP.1431.14.2021.UD odpowiedzi udzielono
25-08-2021
69 2021-08-23/21188.2021/P Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar m. Biskupice w szczególności  przekazanie  kopii dokumentacji dotyczącej MPZP Biskupice w tym korespondencji z Gminą Wisznia Mała: analizy, opinie, uzgodnienia. ZP.1431.15.2021.MŚ odpowiedzi udzielono
03-09-2021
70 2021-08-26/21644.2021/P Udostępnienie skanu aktualnej umowy zawartej z Powiatem Lubańskim na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich ZS.1431.2.2021.GK odpowiedzi udzielono
31-08-2021
71 2021-08-26/21646.2021/P Pomiar natężenia ruchu - DW 396 w Oławie w miejscu przecięcia jej z linią kolejową nr 132 ZZ.1431.2.2021.MK odpowiedzi udzielono
02-09-2021
72 2021-08-31/21923.2021/P Planowane przejścia dla pieszych w powiecie Dzierżoniowskim ZZ.1431.3.2021.ET odpowiedzi udzielono
09-09-2021
73 2021-09-03/22336.2021/P Remont i oznakowanie poziome DW 388 na odc. Stara Łomnica - Szklarka na skrz. Z drogą pow. Nr P3238D ZS.WB.1431.6.2021.TK odpowiedzi udzielono
15-09-2021
74 2021-09-02/22278.2021/P
uzup. 2021-09-07 22708.2021/P
Realizacja zadania
 „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w latach 2019-2022 z podziałem na zadania. Zadanie 1 oraz Zadanie 3.” – 2021/08/23 przez „RUTEX” P.U.H. GRZEGORZ RUTKOWSKI”
e-mail odpowiedzi udzielono
08-09-2021
75 2021-09-10/22962.2021/P Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z CONTEK PROJEKT z dnia 21.01.2020r ID.1431.2.2021.PD odpowiedzi udzielono
16-09-2021
76 2021-09-21/23674.2021/P Udostępnienia danych dotyczących ograniczeń prędkości na drogach zarządzanych przez DSDiK ZZ.1431.4.2021.MK odpowiedzi udzielono
28-09-2021
77 2021-09-24/24114.2021/P Zapytanie o dostęp do drogi publicznej, dla nieruchomości położonej w Dobromierzu Obręb 0004 numery ewidencyjne działek 323/2,324/3,26/19,326/21 ZP.1431.16.2021.UD odpowiedzi udzielono
1-10-2021
78 2021-09-24/24120.2021/P Udostępnienie kopii wniosku złożonego przez Gm. Kamieniec Ząbkowicki  o zajęcie pasa drogowego dot. DW382 odcinek - ul. Ząbkowicka oraz kopii  wydanych zezwoleń na powyższy wniosek przez DSDiK. ZP.1431.17.2021.ED odpowiedzi udzielono
06-10-2021
79 2021-09-29/24724.2021/P Przejazdu wahadłowego przez teren budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia - odc. droga powiatowa 1920D (Kiełczów - Śliwice) IR.1431.21.2021.BSŻ odpowiedzi udzielono
12-10-2021
80 2021-10-08/25495.2021/P Gospodarka śmieciami w pow. Bolesławieckim, Zgorzeleckim wzdłuż pasa DW 297 ZS.JG.863.91.2.2021.JK odpowiedzi udzielono 2020-10-22
81 2021-10-07/25460.2021/P Przebudowa drogi nr 340 - odc. Oleśnica Rataje - planowane zjazdy do działek 12/3 i 12/2 i możliwości skomunikowania IR.1431.22.2021.MK odpowiedzi udzielono
2021-10-20
82 2021-10-14/26198.2021/P Przygotowania do remontu ulicy Killińskiego w Dzierżoniowie - projekt ORD IR.1431.23.2021.AF odpowiedzi udzielono
2021-10-25
83 2021-10-16/26353.2021/P Przebudowa mostu w ciągu DW 393, w km 12,044 w miejscowości Leśna udostępnienie kopii umowy oraz uzgodnień z Gm. Leśna dotyczących udostępnienia terenów gminnych IM.1431.3.2021.JP/
 IM.783.1.2021.JP
odpowiedzi udzielono
2021-10-28
84 2021-10-15/26237.2021/P Remont DW 455 - Czernica - Łęg - nieprawidłowa sygnalizacja świetlna -wahadłówka Ratowice IR.1431.24.2021.PZ odpowiedzi udzielono
2021-10-28
85 2021-10-25/27158.2021/P Studium wykonalności dla linii kolejowej Jelenia Góra- Karpacz-Kowary KN.1431.3.2021.AS odpowiedzi udzielono
2021-10-28
86 2021-11-04/28157.2021/P Ilość zdarzeń drogowych z dziką zwierzyną w latach 2015 - 2021 na DW368 km 2000 do 6000 ZS.WR.1431.3. 2021.ŁZ odpowiedzi udzielono
2021-11-15
87 2021-11-05/28347.2021/P Udostępnienie pism nr ZP.7634.208.2020 z dnia 08.07.2020 oraz ZP.7634.206.2021 z dnia 23.06.2021 oraz wniosków o uzgodnienie, złożonych przez  Burmistrza Gminy Trzebnica ZP.1431.19.2021.MŚ odpowiedzi udzielono
2021-11-15
88 2021-11-02/27840.2021/P Informacja o dostępie  do drogi publicznej dla nieruchomości obręb Magnice AM-2 działki nr 4/14, 4/16, 4/18, 4/33, 4/35, 4/37, 4/39 ZP.1431.18.2021.JD odpowiedzi udzielono
2021-11-09
89 2021-11-10/28747.2021/P Udostępnienie kopii wniosku o opinię DSDiK do projektu uchwały Rady Miejskiej w Trzebnicy o MPPZ nr XXV/292/21 wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi sprawy ZP.7634.208.2020 ZP.1431.20.2021.MŚ odpowiedzi udzielono
2021-11-16
90 2021-11-10/28807.2021/P Informacja o dostępie  do drogi publicznej dla nieruchomości  w Wałbrzychu obręb Szczawienko nr 4 działki 91/10, 91/14, 17/9, 171/1, 173/6, 174/6, 179/11, 179/13 ZP.1431.21.2021.JD odpowiedzi udzielono
2021-11-22
91 2021-11-12/28997.2021/P
29305.2021/P
Informacja o dostępie  do drogi publicznej dla nieruchomości  we Wrocławiu, obręb nr 0005 Plac Grunwaldzki, działki 114/3, 114/1 114/2 ZP.1431.22.2021.KZ odpowiedzi udzielono
2021-11-26
92 2021-11-10/28725.2021/P Wytyczne lub wymagania dla realizacji pomiarów natężenia ruchu oraz analiz ruchu ZZ.1431.5.2021.MK odpowiedzi udzielono
2021-11-22
93 2021-11-18/29434.2021/P Informacja o dostępie  do dróg publicznych dla nieruchomości w Pietrzykowicach, obręb Pietrzykowice-Rybnica działki: 125/11, 321/2, 321/6, 322/1, 322/6, 125/23, 321/1, 321/3, 321/4, 321/5, 322/2, 322/3, 322/4 ZP.1431.23.2021.JD odpowiedzi udzielono
2021-11-26
94 2021-11-22/29670.2021/P Informacja o dostępie  do dróg publicznych dla nieruchomości położonych w Mirkowie obręb ewidencyjny 0026, numery działek 189/35, 190, 191/2, 375 i 376, ZP.1431.24.2021.JD odpowiedzi udzielono
2021-11-26
95 2021-11-29/30417.2021/P Ilość zdarzeń drogowych z dziką zwierzyną w latach 2011 - 2021 na DW395 pomiędzy miejscowościami Świnobród i Borek Strzeliński, km 27 ZS.WB.1431.7.2021.TK odpowiedzi udzielono
2021-12-02
96 2021-11-22/29829.2021/P Przystanek PKP w miejscowości Brochocin Gmina Trzebnica KN.1431.4.2021.AS odpowiedzi udzielono
2021-12-06
97 2021-12-10/ 31816.2021/P Zimowe utrzymanie dróg ZS.1431.3.2021.GK odpowiedzi udzielono
2021-12-14
98 2021-12-14/ 32177.2021/P Informacja o dostępie  do dróg publicznych dla nieruchomości w miejscowości Prusice ul. Polna, obręb Prusice działki: 813/2, 813/3, 813/31 ZP.1431.26.2021.KZ odpowiedzi udzielono
2021-12-22
99 2021-12-15/ 32298.2021/P Informacja o dostępie  do dróg publicznych dla nieruchomości w miejscowości Głogów, obręb 015 Biechów, działki: 163/3, 167, 146/1-6, 12/1-3, 154/1-2, 107/1-3 ZP.1431.25.2021.JD odpowiedzi udzielono
2021-12-21
100 2021-12-15/32427.2021/P Status ul. M. Curie Skłodowskiej i Kardynała S. Wyszyńskiego Świeradów Zdrój IE.1431.1.2021.KA odpowiedzi udzielono
2021-12-21
101 2021-12-29/33585.2021/P Okoliczności rozwiązania umowy NI 2720.125.2015 z dnia 20.02.2017 zawartej pomiędzy Strabag sp. zo.o. i Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. a Województwem Dolnośląskim na realizację zamówienia publicznego "Budowa drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 - w formule "zaprojektuj i wybuduj"" IR.1431.25.2021.B.SŻ/ IR.1431.1.2022.B.SŻ odpowiedzi udzielono
2022-01-04

Data wytworzenia: 2021-01-26 14:55 Autor: Administrator Data publikacji: 2021-01-26 14:55 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2022-01-27 Osoba modyfikująca: Administrator
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:45 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:45 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-07-13 13:08 Osoba modyfikująca : Jadwiga Maniakowska