Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

MAJĄTEK

DSDiK we Wrocławiu jako zarządca dróg i infrastruktury kolejowej na terenie Województwa Dolnośląskiego jest upoważniona do wykonywania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem zarządzanym majątkiem.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych stanowiących wartość netto majątku DSDiK we Wrocławiu wynosi: 1 636 744 217,96 zł,

Majątek stanowią:

  • grunty: 183 538 434,73 zł  
  • budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 1 451 042 540,63 zł  
  • urządzenia techniczne i maszyny:  464 117,05 zł
  • środki transportu: 1 349 782,14 zł
  • inne środki trwałe: 349 343,41 zł
  • środki trwałe w budowie (inwestycje): 85 155 194,38 zł

Stan majątku wskazano na podstawie sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2016 r.