Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu wydaje na pisemny wniosek wnioskodawcy poświadczenie.

Co do zasady poświadczenie wydaje się dla:

  • robót budowlanych – po odbiorze końcowym zamówienia.
  • usług – po odbiorze wykonanej usługi, a w przypadku dokumentacji technicznej po odbiorze kompletu dokumentacji zgodnie z umową.
  • usług i dostaw o charakterze ciągłym - w trakcie realizacji umowy.
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2019-11-13 11:01 Autor : Administrator Data publikacji : 2019-11-13 11:01 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-03-31 13:24 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska