Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Od dnia 25 maja 2018 roku w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu stosuje się rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z całą treścią klauzuli informacyjnej, szczegółowo odnoszącej się do tego, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane osobowe są w tut. jednostce przetwarzane.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOLNOŚLĄSKIEJ SŁUŻBIE DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

Zgodnie z art.13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2) zwanego dalej „RODO” informujemy, że:

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych (zwanym dalej „administrator” lub „My”) jest Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, z siedzibą ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, NIP 8992803047, REGON 931934644.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

- listownie: ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław.

- pocztą elektroniczną: kancelaria@dsdik.wroc.pl

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP: /DSDiK/SkrytkaESP

- telefonicznie: pod numerem 71 39 17 100 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy DSDiK tj. pomiędzy 700 a 1500

Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można się kontaktować w związku ze wszystkimi sprawami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu w szczególności w przypadku chęci skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych przysługujących osobie, której dane dotyczą. Inspektor Ochrony Danych dostępny jest pod adresem email: iod@dsdik.wroc.pl

Cele i podstawy prawne przetwarzania
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe odpowiednio w celach:

 • rozpoznania złożonego do nas podania (wniosku, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) oraz w celu podjęcia przez nas działań zmierzających do jego realizacji (na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO),
 • przekazania do organu właściwego podania, dla którego nie jesteśmy organem właściwym w sprawie (na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO z związku z art. 65 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego),
 • prowadzenia komunikacji w szczególności, ale nie wyłącznie, w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie nam zadane (na podstawie art.6 ust. 1 lit. a, lit. b i/lub lit. c RODO),
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas z prowadzeniem działalności jako samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Dolnośląskiego, (na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO) w szczególności dotyczących wydawania decyzji, postanowień, rozstrzygnięć administracyjnych, sprawowania kontroli i nadzoru,
 • wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na nas np. w związku z byciem pracodawcą (na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wykrywania i zapobiegania oszustwom, przestępstwom i nadużyciom (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • identyfikacji Pani/Pana uprawnień do reprezentowania strony, (na odstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
 • prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego podstawą są warunki zamówienia ustalone przez administratora, prowadzącego do wyboru najkorzystniejszej oferty lub wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
 • zawarcia, wykonywania, rozwiązania umowy pomiędzy administratorem a wykonawcą, której przedmiotem jest nabycie przez administratora lub stronę trzecią od wybranego wykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
 • wykonania przez nas zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO) gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji tego zadania, istnieje podstawa prawna do realizacji takiego zadania w przepisach prawa Unii Europejskiej lub przepisach prawa państwa członkowskiego (zgodnie z zasadą  działania na podstawie i w granicach prawa), ale zadanie to jest działaniem nieobowiązkowym lub z jego istoty nie wynika obowiązek przetwarzania danych osobowych i kiedy zadanie te nie wynika wprost z aktów powszechnie obowiązujących lecz np. z programów rządowych lub programów przyjmowanych na poziomie lokalnym, których celem jest realizacja określonych polityk lub celów publicznych,
 • archiwalnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • rozpatrzenia ewentualnych skarg lub żądań (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • rozpoznawania zgłoszeń dotyczących naruszeń prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • identyfikacji Pani/Pana uprawnień zawodowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
 • rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na pismo, które nie jest załatwiane w trybie postępowania administracyjnego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO to jest zgoda osoby której dane dotyczą),
 • rozpatrzenia podania złożonego na formularzu, którego zakres reguluje przepis prawa, ale który dodatkowo zawiera nieobowiązkowe dane osobowe np. dane kontaktowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO to jest zgoda osoby której dane dotyczą),
 • przechowywanie plików cookies lub stosowania innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze PC, laptopie, tablecie, telefonie/smartfonie, Smart TV) (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO to jest zgoda osoby której dane dotyczą),
 • prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących należności publiczno-prawnych, które stanowią dochody Budżetu Województwa Dolnośląskiego w tym w celu wysyłania informacji o nadpłatach lub upomnień i zawiadomień o zagrożeniu ujawnieniem danych dłużnika w Rejestrze Należności Publicznoprawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • prowadzenia postępowań egzekucyjnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z wymaganiami Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji),
 • prowadzenia monitoringu wizyjnego w budynkach i wokół budynków administratora  gdzie nagrywany obraz jest wykorzystywany wyłącznie w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art.60a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO),(patrz osobna informacja na stronie www.dsdik.wroc.pl),
 • prowadzenia monitoringu wizyjnego na przejazdach kolejowo-drogowych gdzie nagrywany obraz jest wykorzystywany wyłącznie w przypadku potrzeby analizy incydentów naruszenia prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 20 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, art.17 punkt 1c Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz art.60a. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa),
 • prowadzenia wideorejestracji objazdu dróg (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z wymaganiami Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom).
 • rozpoznania rynku w przypadku zamówienia z wolnej ręki lub w przypadkach realizacji zamówień o wartości mniejszej niż ustawowy próg od którego stosuje się przepisy dotyczące zamówień publicznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią w szczególności, ale nie wyłącznie, w celach związanych z bezpieczeństwem, do wewnętrznych celów administracyjnych, jak również w celu dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami czy w celu spełnienia zadość zasadzie rozliczalności, o której mowa w art. 5 ust. 2 RODO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Źródła pochodzenia danych osobowych
Dane osobowe pozyskaliśmy odpowiednio:

- bezpośrednio od Pani/Pana,
- od innego podmiotu realizującego zadanie publiczne,
- z rejestru danych kontaktowych prowadzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych,
- z rejestrów państwowych w szczególności rejestru PESEL, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z innych rejestrów przedsiębiorców, z rejestrów stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji,
- z ogólnodostępnych rejestrów np. dotyczących osób posiadających określone uprawnienia zawodowe,
- od podmiotu, z którym Pani/Pan współpracuje.

Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom (odbiorcom danych osobowych). Dane osobowe przekazywane są do tych podmiotów w granicach obowiązującego prawa i wtedy oraz w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania lub spełnienia wymagania prawnego.

Odbiorcami danych osobowych mogą być odpowiednio:

 • podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską – w zakresie niezbędnym do dostarczenia korespondencji;
 • podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • Krajowa Administracja Skarbowa prowadząca Rejestr Należności Publicznoprawnych w związku z wymaganiami Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • Minister właściwy do spraw Cyfryzacji w przypadku złożenia podania (wniosku, żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą ePUAP;
 • organy administracji architektoniczno-budowlanej i organy nadzoru budowlanego;
 • podmioty i osoby upoważnione przez nas i działające na nasze polecenie;
 • nasi pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej z nami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub na podstawie innego instrumentu prawnego (zgodnie z art. 28 RODO);
 • wybrane podmioty działające na nasze zlecenie przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, ubezpieczeniowych, doradczych, prawnych czy obsłudze monitoringu wizyjnego – w zakresie niezbędnym do realizacji określonego celu przetwarzania;
 • podmioty świadczące nam usługi pomocy technicznej i dostawcy rozwiązań informatycznych umożliwiających prowadzenie nam działalności (dla przykładu dostawcy oprogramowania, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu);
 • inne strony w granicach obowiązującego prawa np. strony zaangażowane w realizację inwestycji;
 • w przypadku wszczęcia albo wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji, jej uchylenia albo zmiany na skutek skargi – strona/y postępowania pod warunkiem otrzymania przez administratora  zezwolenia na udostępnienie danych stronie postępowania, wydanego przez osobę, której dane dotyczą;
 • oraz w zakresie stanowiącym informację publiczną każdy uprawniony do pozyskania danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odbiorcami danych osobowych, zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 i art. 74 („Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników”) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz spółka PZP24.pl Sp. z o.o. z siedzibą 54-203 Wrocław, ul. Legnicka 57D lok. B/J, zarejestrowaną w krajowym rejestrze sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505029, NIP 8971797896, REGON: 022393643, jako udostępniający Platformę Zakupową pod adresem https://dsdik-wroc.logintrade.net, na której DSDiK we Wrocławiu prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe mogą być też dostępne dla Logintrade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Braniborska 2/10, 53-680 Wrocław), KRS: 0000438056 oraz LT Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Polna 48/11 00-644 Warszawa), KRS: 0000311815 w związku z koniecznością umożliwienia realizacji zadań Operatora Platformy związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przyjmowanie i obsługa zgłoszeń, komunikacja z Wykonawcą i Zamawiającym, zarządzanie bazą Wykonawców) w ramach funkcjonowania Platformy Przetargowej, zgodnie z regulaminem Platformy.

Odbiorcami danych osobowych zawartych w nagraniach z monitoringu (zarejestrowany wizerunek oraz numery tablic rejestracyjnych samochodu) będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych nagrań na podstawie przepisów prawa np. zakład ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i Rzecznik Finansowy (w związku z art. 42 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1130 z późn. zm.) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 854 z późn. zm.). Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego, które mogą stanowić dowód w postępowaniu mogą być udostępniane organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, Prokuraturze czy Sądom - działającym na podstawie odrębnych przepisów. Administrator zabezpiecza nagrania dla celów dowodowych: a) na pisemny wniosek organów prowadzących postępowania; b) na pisemny wniosek osób trzecich.

Brak przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie są/nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Zapewnienie bezpieczeństwa danym osobowym, przetwarzanym przez administratora
Dane osobowe przetwarzane przez administratora podlegają zabezpieczeniom polegającym co najmniej na:

1) dopuszczeniu przez administratora do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób do tego uprawnionych;
2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do zachowania ich w poufności;
3) testowaniu i doskonaleniu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu zagwarantowania poufności, dostępności i integralności danych;
4) zapewnieniu bezpiecznej komunikacji w sieciach teleinformatycznych, w szczególności poprzez pozyskiwanie danych osobowych i przekazywanie ich podmiotom zewnętrznym z wykorzystaniem technik kryptograficznych;
5) zapewnieniu ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemów informatycznych administratora;
6) zapewnieniu integralności danych w systemach informatycznych administratora;
7) określeniu zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Okres przetwarzania danych osobowych
Co do zasady dane osobowe są przez nas przetwarzane przez okres niezbędny realizacji celu/celów przetwarzania, w szczególności do chwili realizacji sprawy, w której zostały one zebrane, a następnie przez okres archiwizacji określony w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe związane z realizowanymi umowami są przez nas przetwarzane przez okres niezbędny do należytego wykonania umowy, przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa oraz przez okres, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia.

Dane osobowe zebrane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego są przez nas przetwarzane przez okres 5 lat - dla dokumentów wytworzonych w ramach zamówień publicznych krajowych, lub 10 lat - dla zamówień publicznych unijnych - licząc od 1 stycznia roku następnego od daty zakończenia sprawy.

Dane osobowe zebrane w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu w związku z prowadzeniem działalności, jako samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Dolnośląskiego są przez nas przetwarzane do czasu wypełnienia przez nas tych obowiązków.

Nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego administrator przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody są przetwarzane do czasu wycofania tej zgody chyba, że zaistnieje inna przesłanka legalizująca ich dalsze przetwarzanie.

Prawa osób, których dane dotyczą
Co do zasady zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do jej/jego danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania i uzupełniania) jak również usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli uzna, że administrator nie mam podstaw prawnych do tego, aby te dane przetwarzać). Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przepisów RODO oraz innych przepisów prawnych wynika w jakim zakresie z każdego z tych praw można skorzystać. Zależeć to będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych osobowych przez administratora.

W związku z przetwarzaniem przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art.15 RODO), z zastrzeżeniem, że

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 i 3 RODO, wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku związanego z wyszukaniem danych osobowych, administrator wykonujący zadanie publiczne wzywa osobę, której dane dotyczą, do udzielenia informacji pozwalających na wyszukanie tych danych. Przepis art.64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio,

- jeżeli administrator, otrzymał dane osobowe od podmiotu realizującego zadanie publiczne, nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, w przypadku gdy podmiot przekazujący dane osobowe wystąpił z żądaniem w tym zakresie ze względu na konieczność prawidłowego wykonania zadania publicznego (w przypadkach określonych w art. 5a. Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych),

- w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora (jako zamawiającego), z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO) z zastrzeżeniem, że skorzystanie z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników,
 2. prawo do żądania usunięcia danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym (art.17  RODO), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 • z zastrzeżeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania,
 1. prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO), w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą  w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofać tą zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzamy jej/jego dane osobowe z naruszeniem RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Obowiązek lub dobrowolność podania danych osobowych
Zgodnie z wymaganiami Ustawy Kodeks Postępowania administracyjnego złożone do nas podanie (wniosek, żądanie, wyjaśnienie, odwołanie, zażalenie) powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych. Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli podanie nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa, wzywamy wnoszącego do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż siedem dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Co do zasady więc niepodanie przez interesanta (wnioskodawcę, stronę postępowania) danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku, sprawy bez rozpoznania (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej).

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z administratorem, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu.

W przypadku danych osobowych zebranych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z tej Ustawy.

Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody (np. danych kontaktowych) jest dobrowolne, ale ich nie podanie możne utrudnić nam kontakt z Panią/Panem.

Profilowanie w tym zautomatyzowane podejmowanie decyzji
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w systemach informatycznych administratora, ale nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego (bez udziału człowieka) podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne w tym do profilowania.

© DSDiK 2022. Wszelkie prawa do niniejszej klauzuli informacyjnej zastrzeżone.

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2018-05-28 06:48 Autor : Administrator Data publikacji : 2018-05-28 06:48 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-22 10:41 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska