Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

ZASADY UDOSTĘPNIANIA
Kierując się zasadą niedyskryminacji, niewyłączności oraz przejrzystości, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu udostępnia lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania. 
Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego ma charakter powszechny.
Udostępnianie danych, co do zasady, jest bezpłatne. W przypadkach określonych w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641) DSDiK może pobierać opłaty.

DEFINICJE
Informacją sektora publicznego są wszelkiego rodzaju dane tworzone i gromadzone przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej umożliwiające ich agregację i udostępnianie.
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego to wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego Informacja została wytworzona.

ZASADY I TRYB UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego
1. umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej DSDiK,
2. udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej DSDiK,
3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

WARUNKI PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
1. Jeżeli dla danej informacji publicznej udostępnionej w BIP nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są obowiązane do:
1) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
2) udostępnienia innym użytkownikom informacji wyłącznie w pierwotnie pozyskanej formie,
3) informowania o przetworzeniu informacji publicznej ponownie wykorzystywanej.
2. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji przez podmioty uprawnione.

ODMOWA PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
1. Odmowa ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego następuje w przypadku, gdy:
1) dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy (ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych; prywatność osoby fizycznej, ograniczenia na podstawie przepisów szczególnych),
2) ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim,
3) wniosek dotyczy opracowania, w szczególności przetwarzania informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczania z nich wyciągów, jeżeli spowoduje to konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
2. Odmowa udostępnienia informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje w formie decyzji administracyjnych, na które służy odwołanie, zgodnie z pouczeniem w treści decyzji (lub rozstrzyga w drodze decyzji – o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie). Do decyzji administracyjnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego.

ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE W PRZYPADKU ODMOWY WYRAŻENIA ZGODY NA PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO ORAZ O PRAWIE DO SPRZECIWU
1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów Ustawy albo zawiadomić DSDiK o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu, DSDiK w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat,
2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2022 r. poz. 329 t.j.), z tym że:
1) przekazanie skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.


DSDiK PROWADZI REJESTR UDOSTĘPNIANYCH INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO DO PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA
Rejestr wniosków jest jawny z wyłączeniem danych wnioskodawcy, dostępny tutaj: http://dsdik.nowybip.pl/rejestr-wnioskow-o-ponowne-wykorzystywanie-informacji-sektora-publicznego?edit_mode=false

 

Wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:45 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:45 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-22 11:35 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska