Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

2020 rok

L.p. Data wpływu/znak pisma Przedmiot wniosku Znak sprawy Data i sposób załatwienia wniosku
1. 07.01.2020/157 dot. przekazania dokumentów od 2015 r. w sprawie organizacji ruchu dla DW 380 Rybnica Leśna - Unisław Sląski ZS.WB.863.1.2020 odpowiedzi udzielono 16.01.2020
2. 09.01.2020/357 dot. raportu oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu oraz analiza porealizacyjna dla zadania skomunikowanie mostu na Odrze w m. Brzeg Dolny z DK 94 i DW 340 odcinek od m. Zabór Wlk. do DP 2059D IR.7830.3-362.I.2015.DG odpowiedzi udzielono 22.01.2020
3. 08.01.2020/284 dot. skan aneksów 7,8 i dalszych dla zadnia Przebudowa mostu w ciągu DW 393 w km 12,044 w m. Leśna IM.1431.06.2018.JP odpowiedzi udzielono 21.01.2020
4. 10.01.2020/455 dot. informacja nt. prowadzonych przez DSDiK inwestycji ID.1431.2.2020 odpowiedzi udzielono 23.01.2020
5. 08.01.2020/287 dot. przekazania kopii pozwolenia na składowanie materiałów w pasie drogowym DW 383 między m. Olszyniec a Jedlinka ZS.WB.863.3.2020 odpowiedzi udzielono 14.01.2020
6. 08.01.2020/285 dot. przekazania dokumentów dotyczących przebudowy/remontu DW 380 od Rybnicy Leśnej w kier. Głuszycy IR.0494.30.2020.EL odpowiedzi udzielono 21.01.2020
7. 15.01.2020/821 dot. odcinków DW wykonanych bądź wykonywanych w technologii betonu asfaltowego IR.0494.6.2020.EL odpowiedzi udzielono 24.01.2020
8. 23.01.2019/1382 dot. decyzji nr 21/19 z dnia 6.09.2019 ZRID na rozbudowę i przebudowę DW 379 od ronda ul. Uczniowska (Stary Julianów) do ronda ul. Wałbrzyska (Świdnica) IR.7830.13-93.1.2015.DG odpowiedzi udzielono 29.01.2020
9. 04.02.2020/2333 dot. utrzymania eksploatacyjnego obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na zadania - rejon legnicki i rejon jeleniogórski IM (brak dekretacji do NB) odpowiedź email odpowiedzi udzielono 17.02.2020
10. 21.01.2020/1676 dot. dokumentacji wiaduktu w ciągu DW 374 w m. Jawor IM.1431.02.2020-2 odpowiedzi udzielono 10.02.2020
11. 04.02.2020/2346 dot. wniosków o wydanie decyzji, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleń związanych z procesem budowlanym oraz uzyskanych decyzji o których mowa w art. 72 ust.1 u stawi i udostępnianiu informacji dla przedsięwzięcia Skomunikowanie A4 z S5 (w latach 2010-2019) IPD.4112.18.09/01 odpowiedzi udzielono 17.02.2020
12. 06.02.2020/2562 dot. kopii umowy oraz zakresu realizacji umowy w odniesieniu do pozycji ilościowych zawartych w zestawieniu cenowym stanowiącym załącznik do umowy ID.8830.01.2020.DK odpowiedzi udzielono 14.02.2020
13. 27.01.2020/1743 dot. listy dróg w zarządzie DSDiK, przy których planowana jest wycinka drzew w roku 2019 IŚ.7120-2.7.2020 odpowiedzi udzielono 07.02.2020
14.
10.02.2020/2754
dot. protokołów okresowej kontroli  DW 374 za lata 2009-2017 dróg i obiektu mostowego w Jaworze IE.8032.5.2.2020 odpowiedzi udzielono 19.02.2020
15.
10.02.2020/2721
dot. informacji o parametrach technicznych i stopniu zaawansowania robót dla mostu w Leśnej (km 12+044) IM.1431.06.2018.JP odpowiedzi udzielono 14.02.2020
16. 12.02.2020/2992 dot. danych jednostkowych o ilości i wartości robót zrealizowanych w ubiegłym roku w ramach przetargu "Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo-mostowego…" ID.8330.02.2020.DK odpowiedzi udzielono 18.02.2020
17. 12.02.2020/2922 dot. liczby przejść dla pieszych na DW oraz ilości w m2 oznakowanych cienko - i grubowarstwowo ZS.1431.01.2020 odpowiedzi udzielono 24.02.2020
18. 17.02.2020/3230 dot. protokołów okresowej kontroli DW 363 za lata 2009-2017 dróg  w Jaworze IE.8032.4.3.2020 odpowiedzi udzielono 02.03.2020
19. 17.02.2020/3231 dot. protokołów okresowej kontroli i przeprowadzonych robót za lata 2009-2017  obiektów mostowych w Jaworze w ciągu DW 363 IM.1431.02.2020 odpowiedzi udzielono 28.02.2020
20. 19.02.2020/email dot. utrzymania eksploatacyjnego obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego z podziałem na zadania - rejon legnicki NP.8010.25.1.20 odpowiedzi udzielono 25.02.2020
21. 19.02.2020/3492 dot. przekazania kopii dokumentów remontu i finansowania DW 380 NP.8010.21.2.2020 odpowiedzi udzielono 02.03.2020
22. 24.02.2020/3711 dot. przekazania kopii odwołania  NZR.0494.3.2020 odpowiedzi udzielono 10.03.2020
23. 04.03.2020/4451 dot. informacji uzupełniających do pisma NP.041.53.12.2016 NP.041.53.49.2016 odpowiedzi udzielono 10.03.2020
24. 28.02.2020/4185 dot. dokumentów i opracowań z zakresu ochrony środowiska - koncepcja skomunikowania A4 z S5 - odcinek A4-DK94 ID.1431.03.2020 odpowiedzi udzielono 10.03.2020
25. 03.03.2020/4370 dot. protokołów okresowej kontroli wiaduktu w ciągu DW 374  w Jaworze IM.1431.02.2020-5 odpowiedzi udzielono  12.03.2020
26. 10.03.2020/5002 dot. udostępnienia materiałów nt. nieczynnej linii kolejowej email-NK odpowiedzi udzielono 27.03.2020
27. 02.02.2020/4407 o udostępnienie danych dot. ubezpieczenia (polisa, suma gwarantowana) ZS.WB.863.31.2020  odpowiedzi udzielono 23.03.2020
28. 30.03.2020/6340 dot. przesłania dokumentacji dotyczącej Mostu Milenijnego we Wrocławiu IM.483.2.2020 odpowiedzi udzielono 10.04.2020
29. 30.03.2020 dot. budowy przyłącza do Szkoły Podstawowej w m. Olszanka ZP.851.54.2020 odpowiedzi udzielono 03.04.2020
30. 14.04.2020/7035 o udostępnienie skanów dokumentów dot. planów odnośnie DW 331 u zbiegu ulic Głogowska, Parkowa, Trzebnicka, Żeromskiego w Chocianowie NP.8010.16.5.2020 odpowiedzi udzielono 12.05.2020
31. 21.04.2020/7466 dot. skanów dokumentów - korespondencji DSDiK z UMiG w Chocianowie w sprawie DW 331 u zbiegu ulic Głogowska, Parkowa, Trzebnicka, Żeromskiego w Chocianowie ID.782.20.2019 odpowiedzi udzielono 12.05.2020
32. 28.04.2020/8158 dot. udostępnienia ofert - przebudowa mostu DW 383 w km 0+104 w m. Jedlina Zdrój NI.2720.11.2020 odpowiedzi udzielono 04.05.2020
33. 04.05.2020/8248 dot. udostępnienia ofert - przebudowa mostu DW 383 w km 0+104 w m. Jedlina Zdrój NI.2720.11.2020 odpowiedzi udzielono 06.05.2020
34. 06.05.2020/8486 dot. udostępnienia decyzji, uzgodnień, ustaleń, oświadczeń i innych aktów DZDW lub DSDiK w zakresie skomunikowania inwestycji na działce nr 17 AM-76 w Oławie z  DW 396 ZP.1431.1.2020 odpowiedzi udzielono 12.05.2020
35. 08.05.2020/8746 dot. udostępnienia protokołów przeglądów obiektów inżynieryjnych IM.1431.05.2020 odpowiedzi udzielono 12.05.2020
36. 18.05.2020/9320 dot. udostępnienia ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu, kopii umowy na wykonanie dokumentacji projektowej wiaduktu w ciągu DW 374 km 2+117 IM.1431.02.2020 odpowiedzi udzielono 29.05.2020
37. 18.05.2020/9303

dot. udostępnienia danych dotyczących zrealizowanych i planowanych inwestycji na drogach wojewódzkich 

NP.300.2.2020 odpowiedzi udzielono 25.05.2020
38. 01.06.2020/10407 dot. wykazu inwestycji i kosztów drogowych na terenie Gminy Oleśnica w latach 2018-2019 IS.7011.6.2020 odpowiedzi udzielono 05.06.2020
39. 22.06.2020/11918 dot. budowy ronda w Podgórzynie, skrzyżowanie DW 366 z DP 2650D NP.8010.6.3.2020 odpowiedzi udzielono 24.06.2020
40. 23.06.2020/12079 dot. przebiegu obwodnicy w okolicach Kiełczówka IR.0494.21.2020.JC odpowiedzi udzielono 02.07.2020
41. 24.06.2020/12154 dot. regulaminu przyznawania świadczeń socjalnych DSDiK we Wrocławiu NZU (e-mail z dnia 26.06.2020) odpowiedzi udzielono 26.06.2020
42. 16.07.2020/13987 dot. zjazdów publicznych uzgodnionych na odcinku DW 347 (Wrocław- Mokronos) ZP.1431.2.2020 odpowiedzi udzielono 21.07.2020
43. 17.07.2020/14142 dot. porządku na odcinku drogi DW 297 i rowów przydrożnych ZS.JG.863.73.2020 odpowiedzi udzielono 31.07.2020
44. 27.07.2020/14761 dot. zgody wykonania  zjazdu z DW 353 Stojanów Dłużyna ZP.1431.3.2020 odpowiedzi udzielono 05.08.2020
45. 29.07.2020/15015 o udzielenie informacji nt. dostępu dz. nr 21/2 obręb Popowice do drogi publicznej IG.7748.187.2020 odpowiedzi udzielono 04.08.2020
46. 30.07.2020/15155 o potwierdzenie informacji nt. kierownika budowy: BŁD i skrzyżowania Świebodzic DW 374 IR.0494.24.2020.EL odpowiedzi udzielono 10.08.2020
47. 30.07.2020/15130 o udostępnienie informacji o dz. nr 151 i 204/1 w Pieńsku - czy są w zarządzie DSDiK i czy w okresie 5 lat uzgadniane były nasadzenia zieleni IG.7748.188.2020 odpowiedzi udzielono 06.08.2020
48. 07.08.2020/15801 o udostępnienie kopii dokumentacji remontu DW 387 od skrzyżowania ul. Głównej z ul. Zdrojową do skrzyżowania ul. Zdrojowej z ul. Jana Pawła II IR.0494.26.2020 odpowiedzi udzielono 19.08.2020
49. 04.08.2020/15421 o udostępnienie informacji nt. zjazdu z DW 351 na dz. nr 30 ZP.1431.4.2020 odpowiedzi udzielono 17.08.2020
50. 18.08.2020/16435 dot. pism UMiG Chocianów od 21.04 - 18.08.2020 ID.782.20.2019 odpowiedzi udzielono 24.08.2020
51. 20.08.2020/16591 o udzielenie informacji nt. kierownika budowy BŁD IR.0494.28.2020.EL odpowiedzi udzielono 27.08.2020
52. 20.08.2020/16591 o udzielenie informacji nt. kierownika budowy skrzyżowania w Świebodzicach IR.0494.28.2020.EL odpowiedzi udzielono 27.08.2020
53. 25.08.2020/16919 dot. remontu DW 353 w Dłużynie Dolnej ZS.JG.863.89.2020 odpowiedzi udzielono 07.09.2020
54. 08.09.2020/00454.2020/P dot. zaangażowania TRAKT sp. z o.o. sp.k. ID.140.1.2020.DK odpowiedzi udzielono 11.09.2020
55. 12.09.2020/00909.2020/P dot. przebudowy mostu w ciągu DW 393, w m. Leśna IM.1431.5.2020.JP odpowiedzi udzielono 24.09.2020
56. 14.09.2020/01021.2020/P dot.  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z liniami kolej. nr 25 i 17 w ciągu ul. Brzezińskiej w Andrespolu wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A w km 18,175 linii kolej. nr 25 i w km 13,162 linii kolej. nr 17, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III” IR.0494.31.2020.AF odpowiedzi udzielono 16.09.2020
57. 18.09.2020/01702.2020/P dot. zapytania o drogi wykonane z betonu cementowego IR.0494.33.2020.EL odpowiedzi udzielono 29.09.2020
58. 21.09.2020/01741.2020/P dot. nieruchomości w m. Prusice IG.1431.1.2020.PJ odpowiedzi udzielono 23.09.2020
59. 22.09.2020/01994.2020/P dot. skrzyżowania DW 331 Chocianów ID.782.20.2019, ID.782.26.2020.JK odpowiedzi udzielono 18.09.2020
60. 24.09.2020/02332.2020/P dot. skrzyżowania DW 331 Chocianów IR.0494.36.2019.JKA odpowiedzi udzielono 01.10.2020
61. 24.09.2020/02332.2020/P dot. skrzyżowania DW 331 Chocianów IR.0494.37.2020.BSZ odpowiedzi udzielono 01.10.2020
62. 28.09.2020/02854.2020/P zapytanie o przetarg na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania - Trasa Sudecka   odpowiedzi udzielono 01.10.2020
63. 30.09.2020/03160.2020/P dot. umowy z AGROBUD  ZS.WR.1431.1.2020 odpowiedzi udzielono 01.10.2020
64. 30.09.2020/03163.2020/P dot. szkody komunikacyjnej - DW 346  ZS.Wr.1431.2.2020 odpowiedzi udzielono 14.10.2020
65. 30.09.2020/03164.2020/P o przesłanie pełnej dokumentacji przetargowej dot. DW 346 ZS.Wr.1431.3.2020 odpowiedzi udzielono 14.10.2020
66. 28.09.2020/02860.2020/P o informację w sprawie nieruchomości we Wrocławiu przy ul. Wierzbowej IG.1431.2.2020 odpowiedzi udzielono 12.10.2020
67. 02.10.2020/03392.2020/P dot. przebudowy mostu w ciągu DW 393, w km 12,044 w miejscowości Leśna IM.1431.6.2020.JP odpowiedzi udzielono 15.10.2020
68. 02.10.2020/ dot. przycinania gałęzi w m. Lasów k. Pieńska ZS.Jg.7120.83.2020 odpowiedzi udzielono 12.10.2020
69. 08.10.2020/04012.2020/P  dot. przyłącza DW 351 Zgorzelecka 19 Pieńsk ZP.1431.6.2020 odpowiedzi udzielono 16.10.2020
70. 08.10.2020/04338.2020/P dot. przetargu ERGO COMARCH NZI.1431.70.2020 odpowiedzi udzielono 21.10.2020
71. 08.10.2020/04409.2020/P dot. dostępu do drogi - Dobrzykowice ZP.1431.5.2020 odpowiedzi udzielono 13.10.2020
72. 12.10.2020/ dot. przebudowy mostu w ciągu DW 393, w km 12,044 w miejscowości Leśna IM.1431.6.2020.JP odpowiedzi udzielono 26.10.2020
73. 13.10.2020/ 04884.2020/P dot. działek w m. Święte  IG.1431.3.2020.PG odpowiedzi udzielono 27.10.2020
74. 21.10.2020/ 04994.2020/P Budowa obejścia Złotoryi - decyzja wojewody ID.782.55.2020.BG odpowiedzi udzielono 4.11.2020
75. 28.10.2020/ 06255.2020/P Przebudowa mostu w ciągu DW 393 w km 12+044 IM mail odpowiedzi udzielono 11.11.2020
76. 26.10.2020/ 06078.2020/P dot. nieruchomości - gmina Oleśnica ZP.1431.7.2020 odpowiedzi udzielono 9.11.2020
77. 05.11.2020/ 06999.2020/P dot. DW 328 przebiegającej pod wiaduktem kolejowym w Chojnowie w ciągu ulicy Lubińskiej ZS.LG. mail odpowiedzi udzielono 19.11.2020
78. 16.11.2020/ 07760.2020/P obwodnica Kiełczowa - wschodnia obwodnica Wrocławia  IR.0494.40.2020 odpowiedzi udzielono 30.11.2020
79. 19.11.2020/  remont linii kolejowej 310 - dot. niewniesienia sprzeciwu przez Wojewodę KI.1431.1.2020 odpowiedzi udzielono 3.12.2020
80. 23.11.2020/ 08451.2020/P informacja o długości dróg wojewódzkich gminach i powiatach IG.1431.4.2020 odpowiedzi udzielono 7.12.2020
81. 26.11.2020/ 08773.2020/P dot. zdarzenia drogowego na DW 332 w m. Sieniawka ZS.JG.1431.3.2020 odpowiedzi udzielono 10.12.2020
82. 27.11.2020/  klasy techniczne dróg wojewódzkich IE.0484.69.2020 odpowiedzi udzielono 11.12.2020
83. 30.11.2020/ 09052.2020/P dot. udostępnienia książek dróg odnośnie ewidencji zjazdów na drogi leśne IE.1431.5.2020 odpowiedzi udzielono 14.12.2020
84. 30.11.2020/09006.2020/P dotyczy zamiennego projektu w ramach "Budowy obwodnicy Nowej Rudy w ciągu DW 381" w zakresie zabezpieczenia zbocza masywu Boguszyn  IR.0494.13.2020 odpowiedzi udzielono 14.12.2020
85. 01.12.2020/ 09155.2020/P skan wykonanej „Analizy technicznej możliwości dalszego użytkowania mostu dla dwóch wariantów (…)”, która miała być wykonana do 30 listopada 2020 r. IM.1431.9.2020 odpowiedzi udzielono 15.12.2020
86. 02.12.2020/ 09459.2020/P Południowe Obejście Piławy Dolnej w granicach miasta Bielawa ID.8039.19.2020 odpowiedzi udzielono 10.12.2020
87. 11.12.2020/ 10355.2020/P Znak sprawy: NI.2720.31.2020 mail odpowiedzi udzielono 22.12.2020
88. 22.12.2020/ 11332.2020/P w zakresie utwardzenia pasa drogowego położonego wzdłuż DW 340 w Trzebnicy na działce nr 1/2 przy ul.Henryka Brodatego NP.8010.20.3.2020 odpowiedzi udzielono 5.01.2021

Data wytworzenia: 2020-01-09 09:00 Autor: Natalia Kita Data publikacji: 2020-01-09 09:00 Osoba udostępniająca na stronie: Administrator Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-05 Osoba modyfikująca: Administrator
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:45 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:45 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-07-13 13:08 Osoba modyfikująca : Jadwiga Maniakowska