Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

2018 rok

L.p.

Data wpływu/znak pisma

Przedmiot wniosku

Znak sprawy

Sposób i data załatwienia wniosku

1.

29.12.2017/30653

O udzielenie informacji ws. przeprowadzonego postępowania dot. wydania pozwolenia na korzystanie ze zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Żerniki Wrocławskie

ZP.1431.3.2017

odpowiedzi udzielono 9.01.2018r.

2.

05.01.2018/275

O podanie informacji nt. planowanych inwestycji drogowych dot. DW 374 (Strzegom), 366 (Mysłakowice, Kostrzyca), 323 (Irządze, Luboszyce, Rynarcice), 395 (Żerniki Wrocławskie), 451 (Oleśnica), 366 (Piechowice)

IR.0494.2.2018

odpowiedzi udzielono 16.01.2018r.

3.

16.01.2018/1136

O udzielenie informacji ws. przeprowadzonego postępowania dot. wydania pozwolenia na korzystanie ze zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Żerniki Wrocławskie

ZP.1431.3.2018

odpowiedzi udzielono 9.01.2018r.

4.

17.01.2018/1270

O udostępnienie informacji nt. nałożonych firmie Muster Bud sp. z o.o. kar umownych w 2017 r.

ZS.1431.1.2018

odpowiedzi udzielono 29.01.2018r.

5.

17.01.2018/1270

O udostępnienie informacji nt. dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktur przez firmę Muster Bud sp. z o.o.

ZS.1431.2.2018

odpowiedzi udzielono 29.01.2018r.

6.

18.01.2018/1372

O udostępnienie informacji nt. prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie "Polepszenie stanu technicznego i bezpieczeństwa komunikacyjnego dróg wojewódzkich poprzez ich remont na terenie Województwa Dolnośląskiego"

NI.2720.150.2017

odpowiedzi udzielono 26.01.2018r.

7.

22.01.2018/1742

O udostępnienie informacji nt. nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Orląt Lwowskich 1 i 3

ND.0494.1.2018

przedmiot wniosku nie dotyczy DSDiK, odpowiedź z 24.01.2018r.

8.

23.01.2018/2227

O udostępnienie informacji nt. nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej

ND.0494.2.2018

przedmiot wniosku nie dotyczy DSDiK, odpowiedź z

30.01.2018r.

9.

30.01.2018/2380

O udostępnienie informacji nt. zamówień publicznych w związku z prowadzeniem badań naukowych

e -mail

odpowiedzi udzielono

12.02.2018r.

10.

31.01.2018/2556

O udostępnienie informacji nt. obwodnicy Miękini oraz obwodnicy Brzegu Dolnego

e-mail

odpowiedzi udzielono

07.02.2018r.

11.

12.02.2018/3489

O udostępnienie informacji nt. regulaminu udzielania zamówień publicznych

e-mail

odpowiedzi udzielono

28.03.2018

12.

12.02.2018/3476

O udostępnienie informacji nt. kserokopii oferty firmy „PORTO” (NI.2720.114.2017)

12/2018 (NI)

odpowiedzi udzielono

27.02.2018r.

13.

12.02.2018/3490

O udostępnienie informacji nt. inwestycji „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 polegająca na budowie chodnika we wsi Golnice – droga 297”

NP.8010.1.1.2018

odpowiedzi udzielono

14.02.2018r.

14.

15.02.2018/3821

O udostępnienie informacji nt. listy oferentów w postępowaniu przetargowym „Budowa drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98 – w formule zaprojektuj i wybuduj” oraz wartości ofert

e-mail

odpowiedzi udzielono

19.02.2018r.

15.

20.02.2018/4183

O udostępnienie informacji nt. koncepcji budowy wschodniej obwodnicy Oleśnicy

e-mail

odpowiedzi udzielono

26.02.2018r.

16.

23.02.2018/4463

O udostępnienie informacji nt. obiektów mostowych na terenie województwa dolnośląskiego (ilość, rok budowy, stan techniczny) do badań naukowych

e-mail

odpowiedzi udzielono

06.03.2018r.

17.

20.02.2018/4209

O udostępnienie informacji nt. szczegółów dotyczących zamówień publicznych w latach 2008 – 2009 o wartości ponad 150 000 000 zł

e-mail

odpowiedzi udzielono

01.03.2018r.

18.

27.02.2018/4693

O udostępnienie informacji nt. projektu „Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowane w formule partnerstwa pubiczno – prywatnego”

IP.0494.2.2018

odpowiedzi udzielono

13.03.2018r.

19.

01.03.2018/4870

O udostępnienie informacji nt. stacji kolejowej Trzebnica (mapy geodezyjne, plany budynków znajdujących się na tej stacji)

e-mail

odpowiedzi udzielono

14.03.2018r.

20.

12.03.2018/5721

O udostępnienie informacji nt. przewidywanych inwestycji

NP.8010.23.6.2018

odpowiedzi udzielono

22.03.2018r.

21.

05.03.2018/5130

O udostępnienie informacji nt. budowy ronda w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą

IR.7830.2-25.I.2016.MC

odpowiedzi udzielono

16.03.2018r.

wezwanie do uzupełnienia wniosku, przeniesiono do rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

22.

05.03.2018/5131

O udostępnienie informacji nt. nieruchomości położonej w m. Okmiany, w obrębie ewidencyjnym 0014, Okmiany

IG.7748.83.2018

odpowiedzi udzielono

07.03.2018r.

23.

08.03.2018/5478

O udostępnienie informacji nt. wschodniej obwodnicy Oleśnicy

ID.782.32-48.2016

odpowiedzi udzielono

21.03.2018r.

przeniesiono do rejestru wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

24.

09.03.2018/5604

O udostępnienie informacji nt. informacji o przetargu „Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania”

e-mail

odpowiedzi udzielono

14.03.2018r.

25.

26.03.2018/7038

O udostępnienie informacji nt. badania oznakowania poziomego w latach 2016/2017

ZS.1431.02.2018

odpowiedzi udzielono

29.03.2018r.

26.

30.03.2018/e-p.

O udostępnienie informacji nt. utrzymania Wschodniej Obwodnicy Wrocławia

ZS.WR.1431.1.2018

odpowiedzi udzielono

12.04.2018r.

27.

05.04.2018/7899

O udostępnienie informacji nt. terminów realizacji projektu pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 451 – wschodniej obwodnicy Oleśnicy”

ID.782.32-48.2016

odpowiedzi udzielono 17.04.2018r.

28.

12.04.2018/8612

O udostępnienie informacji nt. kserokopii Porozumienia DSDIK/45/2016

NP.041.53.45.2016

odpowiedzi udzielono 17.04.2018r.

29.

18.04.2018/9175

O udostępnienie informacji nt. ograniczenia tonażowego na mostach w gminie Platerówka na drogach wojewódzkich 357 i 358 oraz wprowadzenia oznakowania o charakterze awaryjnym

IM.1431.02.2018

odpowiedzi udzielono 29.04.2018r.

30.

26.04.2018/9872

O udostępnienie informacji nt. ograniczenia tonażowego na mostach w gminie Platerówka na drogach wojewódzkich 357 i 358 oraz wprowadzenia oznakowania o charakterze awaryjnym

ZS.LG email

odpowiedzi udzielono 15.05.2018r.

31.

07.05.2018/10636

O udostępnienie informacji nt. spółki  PHU Komunalnik (wierzytelności)

NG email

odpowiedzi udzielono 21.05.2018r.

32.

08.05.2018/10656

O udostępnienie informacji nt. DW357, 358 (Włosień i Platerówka) – objazdy obiektów mostowych

IM email

odpowiedzi udzielono 16.05.2018r.

33.

14.05.2018/11005

O udostępnienie informacji nt. utrzymania dróg (powiat lubański)

ZS.1431.03.2018

odpowiedzi udzielono 17.05.2018r.

34.

30.05.2018/12496

O udostępnienie informacji nt. organizacji ruchu drogowego w ciągu DW341 w związku z awarią przepustu drogowego.

ZS.Wr.1431.2.2018

odpowiedzi udzielono 14.06.2018r.

35.

01.06.2018/12582

O udostępnienie informacji nt. przebudowy ul. Jedności Narodowej w ciągu DW384 w miejscowości Łagiewniki

IR.0494.30.2018.EL

odpowiedzi udzielono 14.06.2018r.

36.

01.06.2018/12578

O udostępnienie informacji nt. mostu w ciągu DW393 w miejscowości Leśna

IM.1431.03.2018

odpowiedzi udzielono 14.06.2018r.

37.

08.06.2018/13278

O udostępnienie informacji nt. świadczenia usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowo - mostowego

NI.2720.11.2018

odpowiedzi udzielono 22.06.2018r.

38.

18.06.2018/13979

O udostępnienie informacji nt. nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie jako działka o numerze 181/2 w miejscowości Wilczyn

ZP.1431.1.2018

odpowiedzi udzielono 29.06.2018r.

39.

20.06.2018/14291

O udostępnienie informacji nt. planowanej umowy PPP

IP.0494.6.2018

odpowiedzi udzielono 29.06.2018r.

40.

25.06.2018/14574

O udostępnienie informacji nt. projektu budowlanego i wykonawczego budowy mostu drogowego MD-4

IR.0494.35.I.2018

odpowiedzi udzielono 03.07.2018r.

41.

02.07.2018/15182

O udostępnienie informacji nt. usytuowania przystanku autobusowego w ciągu DW393 (ul. Baworowo w Leśnej)

ZP.1431.2.2018

odpowiedzi udzielono 11.07.2018r.

42.

12.07.2018/16227

O udostępnienie informacji nt. lokalizacji przystanku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w m. Leśna ul. Baworowo

ZP.1431.3.2018

odpowiedzi udzielono 23.07.2018r.

43.

16.07.2018/16515

O udostępnienie informacji nt. podczyszczania/udrożniania rowu melioracyjnego

ZS.Wb.1431.1.2018

odpowiedzi udzielono 23.07.2018r.

44.

16.07.2018/16405

O udostępnienie informacji nt. elektronicznych usług publicznych DSDiK we Wrocławiu

NF.0494.1.1.2018

odpowiedzi udzielono 27.08.2018r.

45.

23.07.2018/17089

O udostępnienie informacji nt. analizy ruchu pojazdów na drodze wojewódzkiej 347 w miejscowości na terenie Gminy Kąty Wrocławskie

ZZ.8026.261.2018

odpowiedzi udzielono 27.07.2018r.

46.

24.07.2018/17212

O udostępnienie informacji nt. realizacji kontraktów przez firmę Gotowski

IR.0494.48.2018

odpowiedzi udzielono 01.08.2018r.

47.

24.07.2018/17245

O udostępnienie informacji nt. lokalizacji przystanku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 393 w m. Leśna ul. Baworowo

ZP.1431.4.2018

odpowiedzi udzielono 02.08.2018r.

48.

09.08.2018/18504

O udostępnienie informacji nt. przebudowy mostu nad rzeką Nysa Kłodzka w m. Kamieniec Ząbkowicki

IM.1431.04.2018

odpowiedzi udzielono 23.08.2018r.

49.

16.08.2018/18951

O udostępnienie informacji nt. zarządzanych linii kolejowych

NK email

odpowiedzi udzielono 24.08.2018r.

50.

20.08.2018/19208

O udostępnienie informacji nt. modernizacji ul. Dobroszyckiej DW 340

IR.0490.58.2018PR

odpowiedzi udzielono 04.09.2018r.

51.

21.08.2018/19408

O udostępnienie informacji nt. zaawansowanie terminowego kontraktu

IR.0494.54.2018EL

odpowiedzi udzielono 04.09.2018r.

52.

22.08.2018/19422

O udostępnienie informacji nt. danych potrzebnych do rozstrzygnięcia przetargu

IR.0494.53.2018.EL

odpowiedzi udzielono 29.08.2018

53.

30.08.2018/20113

O udostępnienie informacji nt. ilości dróg planowanych do remontu

NP email

odpowiedzi udzielono 04.09.2018r.

54.

31.08.2018/20285

O udostępnienie informacji nt. dostępności nieruchomości do drogi publicznej

ZP.1431.5.2018

odpowiedzi udzielono 12.09.2018r.

55.

13.09.2018/21280

O udostępnienie informacji nt. wniosków o ujęcie zadań w planie zadań drogowych

NP.8010.26.9.2018

odpowiedzi udzielono 18.09.2018r.

56.

19.09.2018/21848

O udostępnienie informacji nt. danych w rejestrze publicznym

ZZ.0484.75.2018

odpowiedzi udzielono 05.10.2018r.

57.

17.09.2018/21505

O udostępnienie informacji nt. przeglądów technicznych (mostek na potoku Bruśnik)

IM email

odpowiedzi udzielono 28.09.2018r.

58.

27.09.2018/22430

O udostępnienie informacji nt. budowy drogi wojewódzkiej nr 451- wschodniej obwodnicy Oleśnicy

ID.782.49-02.2018

odpowiedzi udzielono 09.10.2018r.

59.

26.09.2018/22360

O udostępnienie informacji nt. modernizacji ul. Dobroszyckiej

NI.2720.6.2018

odpowiedzi udzielono 04.10.2018r.

60.

28.09.2018/22575

O udostępnienie informacji nt. spotkanie w Urzędzie Miejskim w Leśnej

IM

odpowiedzi udzielono

61.

28.09.2018/22563

O udostępnienie informacji nt. zaawansowania przedmiotu umowy z dnia 19.06.2018r.

IR.0494.61.2018.DK

odpowiedzi udzielono 09.10.2018r.

62.

01.10.2018/22692

O udostępnienie informacji nt. zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 392 w m. Sienna na teren działki nr 80, AM-1, obręb Sienna

ZP.1431.6.2018

odpowiedzi udzielono 10.10.2018r.

63.

25.10.2018/24691

O udostępnienie informacji nt. systemów elektronicznych użytkowanych w DSDiK

NZI.0494.6.2018

odpowiedzi udzielono 06.11.2018r.

64.

23.10.2018/24563

O udostępnienie informacji nt. dróg wojewódzkich i linii kolejowych w granicach administracyjnych gminy Kobierzyce

ZZ.0484.77.2018

odpowiedzi udzielono 29.10.2018r.

65.

08.11.2018/25744

O udostępnienie informacji nt. nieruchomości położonej we Wrocławiu

IG.7748.187.2018

odpowiedzi udzielono 14.11.2018r.

66.

09.11.2018/25787

O udostępnienie informacji nt. planów rozbudowy dróg wojewódzkich: DW298, DW292, DW321, DW319, DW329

ZZ.0484.85.2018

Odpowiedź z dnia 26.11.2018 r.

67.

19.11.2018/26289

O udostępnienie informacji nt. przebudowy mostu w miejscowości Leśna

IM.1431.06.2018

Odpowiedź z dnia 29.11.2018

68.

19.11.2018/26334

O udostępnienie informacji nt. budowy drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie do DW395 i do granicy Wrocławia, dotyczące wariantu W i P

ID.782.15-49.2017

Odpowiedź z dnia 29.11.2018

69.

20.11.2018/26491

O udostępnienie informacji nt. czynników zarządzania w fazie przygotowania i realizacji procedury PPP

ID.0493/12/2018

Odpowiedź z dnia 30.11.2018

70.

26.11.2018/26865

O inwestycjach znajdujących się lub przewidzianych w promieniu 1 km od granic działki o nr ew.15/18 i 15/19 obr. 0025 Tarnogaj

IG.7748.196.2018

Odpowiedź z dnia 28.11.2018 r.

71.

5.12.2018/27759

Lista rankingowa wniosków zgłoszonych przez jst w ramach X edycji Programu infrastruktury drogowej na rok 2019

NP.300.4.2018

Odpowiedź z dnia 14.12.2018 r.

72.

7.12.2018/27944

Inf.dot. inwestycji|: Modernizacja ul. Dobroszyckiej w ciągu DW 340 od ul. W. Polskiego do węzła Dąbrowa drogi S 8

ID/NP.ID.782.32-28.2015

Odpowiedź z dnia 19.12.2018 r.

73.

11.12.2018/28254

Potwierdzenie okresu sprawowania funkcji kierownika budowy przez Pana K.I. (DW 396 od km 34+582 – 35+834)

IR.0494.72.2018.EL

Odpowiedź z dnia 14.12.2018

74.

17.12.2018/28653

Informacja, czy nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej oraz czy planowane są zabudowy, rozbudowy dróg we wnioskowanym obszarze

IG.7748.214.2018

Odpowiedź z dnia 19.12.2018 r.

75.

17.12.2018/28628

Skany dokumentów dot. podpisania aneksów nr 3 i 5 dla zadania „ Przebudowa mostu (…) w m. Leśna” uzasadniające konieczności zmiany terminu i wartości zadania

IM.783.01.2017.JP

Odpowiedź z dnia 28.12.2018 r.

77.

31.12.2018/29450

Dostęp do drogi publicznej dz.664, 63 oraz 66/3 obr. 0001 Kąty Wrocławskie

IG.7748.11.2019

Odpowiedź z dnia 08.01.2019 r

78.

31.12.2018/29451

Dostęp do drogi publicznej dz. w m. Kąty Wrocławskie KW WR1S/00014925/8

IG IG.7748.13.2019

Odpowiedź z dnia 08.01.2019 r

79.

31.12.2018/29452

Dostęp do drogi publicznej dz.228/1 oraz 11 obr. 0001 Kąty Wrocławskie

IG.7748.12.2019

Odpowiedź z dnia 08.01.2019 r

 Rejestr zakończono na pozycji 79


Data wytworzenia: 2018-12-12 Autor: Administrator Data publikacji: 2018-12-12 10:27 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-10 Osoba modyfikująca: Administrator
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:45 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:45 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-07-13 13:08 Osoba modyfikująca : Jadwiga Maniakowska