Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

2017 rok

L.p.

Data wpływu/znak pisma

Przedmiot wniosku

Znak sprawy

Sposób i data załatwienia wniosku

1.

4.01.2017/249

o udzielenie informacji nt. przebiegu DW 346 przez dz. nr 14/7 AM-16 obr. Kąty Wrocławskie

ZG.7748.304.2015

odpowiedź wysłano 11.01.2017

2.

12.01.2017/916

o udostępnienie skanu umowy dot. odpowiedzialności cywilnej DSDiK z InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group (Polisa seria A-A numer 275610)

 

odpowiedź wysłano 20.01.2017

3.

15.01.2017/1004

dot. zasad powierzania zadań Zarządowi Powiatu Lubańskiego w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich a w szczególności DW 393 Leśna - Lubań 

 

odpowiedź wysłano 1.02.2017

4.

23.01.2017/1578

o udzielenie informacji nt. planowanych inwestycji drogowych

 

odpowiedź wysłano 2.02.2017

5.

23.01.2017/1726

o udzielenie informacji nt.

1. skomunikowania mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z DK 94 i DW 340,

2. poprawy dostępności do atrakcji turystycznych Masywu Śnieżnika I,

3. poprawy dostępności transportowej ziemi broumowskiej i regionu kłodzko-wałbrzyskiego

 

odpowiedź wysłano 2.02.2017

6.

24.01.2017/1732

udzielenie informacji nt. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DW 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Jedlina Zdrój”

IR.0494.9.2017.JD

odpowiedź wysłano 26.01.2017

7.

3.02.2017/2577

o udzielenie informacji nt. prowadzonych na podstawie umowy IZ.2720.46.2014 napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznej DW 324 przez Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD Gostyń Sp. z o.o.

ZS.Wr.863.15.2017

odpowiedź wysłano 15.02.2017

8.

8.02.2017/2917

o udzielenie informacji nt. legalności i prawidłowości posadowionych tablic reklamowych w obr. DW 339 i DW 340 w m. Wołów

ZS.Wr.1431.1.2017

odpowiedź wysłano 21.02.2017

9.

8.02.2017/2915

o udostępnienie raportu Wykonawcy robót inwestycji pn. „Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu DW 382 (od skrzyżowania z DW 383 ul. Jana Kilińskiego wraz z rondem do włączenia w DW 382 ul. Świdnicka)

IR.7830.11-24.I.2015.DG

odpowiedź wysłano 21.02.2017

10.

7.02.2017/2787

o udostępnienie kserokopii projektu dot. inwestycji pn. „Budowa DW Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda w ciągu DW 395 do DK 94)” oraz informację dot. ul. Kolejowej w Iwinach

IR.0490.17.2017.BSŻ

odpowiedź wysłano 16.02.2017 

11.

20.02.2017/3733

o udzielenie informacji dot. 

1. daty powstania DSDiK,

2. długości dróg w zarządzie DSDiK,

3. liczby projektów organizacji ruchu sporządzonych w 2015, 2016, 2017 r.

4. wysokości budżetu w dziale 600 rozdz. 60013 w latach 2015-2017,

5. stanu zatrudnienia i łącznej kwoty wynagrodzeń pracowników DSDiK

ND.1431.1.2017

odpowiedź wysłano 23.02.2017

12.

21.02.2017/3823

o udzielenie informacji nt. realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa DW 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Jedlina Zdrój”

 

odpowiedź wysłano 23.02.2017

13.

23.02.2017/4021

o udzielenie informacji dot. planowanych w 2017 r. wydatków na zadania teleinformatyczne

NZI.0494.1.2017

odpowiedź wysłano 28.02.2017

14.

24.02.2017/4143

o udostępnienie dokumentów dot. opracowanej przez Biuro Projektów A-Propol s.c. A.Biegański, D.Biegańska koncepcji DW wzdłuż A4 łączącej skrzyżowanie DW 395 (rondo w Żernikach Wrocławskich) z ul. Karkonoską wraz z opracowaniem środowiskowym

ID.782.20-20.2016

decyzja odmowna wysłano 9.03.2017

15.

7.03.2017/5036

o udzielenie informacji nt. przebiegu planowanych dróg w pobliżu działek położonych w m. Ślęża, gm. Kobierzyce oraz prowadzonej w ramach zadania pn. „Budowa DW od węzła A4 Bielany Wrocławskie do DW 395 i do granicy  Wrocławia”, procedurze środowiskowej 

ID.782.20-22.2016

odpowiedź wysłano 20.03.2017

16.

8.03.2017/5222

o udzielenie informacji nt. przejazdu kolejowego na trasie Złotoryja - Kozów

 

przedmiot wniosku nie dot. DSDiK, odpowiedź z 24.03.2017

17.

6.03.2017/4

o podanie informacji nt.

1. zarządcy drogi nr 376 w Strudze,

2. nazwy towarzystwa ubezpieczeniowego, w której DSDiK jest ubezpieczona,

3. nazwy wykonawcy robót na DW 376 w m. Struga w dniu 14.07.2016 r.

oraz o udostępnienie:

1. umowy nr NI.2720.74.2015,

2. projektu tymczasowej organizacji ruchu,

3. wyciągu z dziennika budowy dot. zapisów z 13-15.07.2016 r.

IR.7830.12.17.I.2015.MSA

odpowiedź wysłano 15.03.2017

18.

28.03.2017/7083

o udzielenie informacji o spotkaniach konsultacyjnych dot. zadania pn. „Budowa obejścia m. Złotoryja”

ID.782.25.2015/17

odpowiedź wysłano 11.04.2017

19.

3.04.2017/7740

o udzielenie informacji nt. wykonywanych lub planowanych prac na DW 342 w latach 2010-2025

 

odpowiedź wysłano 5.05.2017

20.

3.04.2017/7631

o udzielenie informacji nt. postępowania przed RDOŚ oraz odwiertów geotechnicznych związanych z prowadzonymi pracami przedprojektowymi i koncepcją dla zadania pn. „Budowa DW od węzła A4 Bielany Wrocławskie do DW 395 i do granicy  Wrocławia”

ID.4112.10-111.10

odpowiedź wysłano 13.04.2017

22.

10.04.2017/8415

dot. udzielenia informacji nt. utrzymania DW Łany - Siechnice - Iwiny tzw. Wschodniej Obwodnicy Wrocławia

ZS.Wr.1431.2.2017

odpowiedź wysłano 21.04.2017

23.

21.04.2017/9466

o udzielenie informacji nt. przebiegu planowanych inwestycji drogowych w pobliżu działek położonych w obr. 0025 Tarnogaj

IR.0494.58.2017.EL

odpowiedź wysłano 25.04.2017

24.

28.04.2017/10139

o udostępnienie ofert firm biorących udział w postępowaniu przetargowym dot. zadania pn. „Odnowa oznakowania poziomego dróg wojewódzkich z podziałem na 4 zadania. NI.2720.29.2017”

 

odpowiedź wysłano 5.05.2017

25.

10.05.2017/10910

o udzielenie informacji nt. wydatków poniesionych na budowę, przebudowę, rozbudowę i remonty dróg w lach 2012 - 2016

NP.300.4.2017

odpowiedź wysłano 22.05.2017

26.

26.05.2017/12385

o udzielenie informacji nt. szkody na DK3

IL.2535.8.2017

31.05.2017 wniosek przekazano do załatwienia zgodnie z kompetencją

27.

7.06.2017/13374

o udzielenie informacji nt. postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy DW 342 na odc. Pęgów - Golędzinów

ID.782.40.2016

odpowiedź wysłano 12.06.2017

28.

29.05.2017/12403

o informację dot. stanu dróg, oznakowania oraz prowadzonych robót na DW 361, DW 360 i DW 358

 

odpowiedź wysłano

29.

16.06.2017/

dot. informacji o szczegółach realizacji przebudowy DW 352 na odc. Bogatynia/Zatonie - Radomierzyce

IR.0494.81.2017.JKA

udzielono odpowiedzi - pismo z 28.06.2017

30.

31.05.2017/12381

o przekazanie kopii pism kierowanych i otrzymanych od oferenta B-Act sp. z o.o. zs. w Bydgoszczy w związku z prowadzonym zamówieniem publicznym pn. „Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zad. inwestycyjnego „Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu DW 382”

NI.2720.10.2017

decyzja odmowna z 21.06.2017

31.

21.06.2017/14537

o udzielenie informacji nt. terminu otwarcia przejścia dla pieszych w obrębie przejazdu kolejowego na DW 396 w Oławie przy ul. Wiejskiej

 

odpowiedź wysłano 22.06.2017

32.

14.07.2017/16752

o udzielenie informacji nt. obowiązujących umów na usługi telekomunikacyjne - telefonie komórkową oraz internet mobilny

 

odpowiedź wysłano 18.07.2017

33.

1.07.2017/16570

o przesłanie kopii decyzji wydanych przez Wojewodę Dolnośląskiego ustalających odszkodowania wraz z operatami szacunkowymi dotyczących zadania pn. Budowa DW Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda w ciągu DW nr 395 do DK 94)

IG.7748.154.2017

26.07.2017 wysłano wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego

34.

13.07.2017/16571

o przesłanie kopii decyzji wydanych przez Wojewodę Dolnośląskiego ustalających odszkodowania wraz z operatami szacunkowymi dotyczących zadania pn. Budowa DW 455 do DK 98

IG.7748.155.2017

26.07.2017 wysłano wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego

35.

20.07.2017/17315

o udzielenie informacji nt. postępowania pn. „Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”

 

odpowiedź wysłano 1.08.2017

36.

24.07.2017/17482

o udzielenie informacji nt. planowanych inwestycji drogowych w obr. 0025 Tarnogaj

ZZ.0484.47.2017

odpowiedź wysłano 1.08.2017

37.

24.07.2017/17525

o udostępnienie danych wektorowych dot. dróg wojewódzkich na których realizowano projekty unijne w perspektywie 2007-2013

ZZ.0484.45.2017

zawiadomienie z 28.07.2017 o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku

38.

26.07.2017/17685

o umożliwienie wglądu do protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego „Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu DW 382”

 

dokumenty udostępniono 25.07.2017

39.

26.07.2017/17792A

o udostępnienie informacji nt. realizacji umowy dotyczącej zadania pn. „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z DK 94 i DW 340 – odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D” w zakresie płatności

IR.7830.3-193.I.2015.DG

odpowiedź wysłano 3.08.2017

40.

27.07.2017/17812

o udostępnię skanów umów zawartych z ELTE GPS sp. z o.o., EVPL sp. z o.o.; SMOK GPS Sp. z o.o.

 

9.08.2017 wysłano wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego

41.

1.08.2017/18262

o udostępnienie informacji nt. Porozumienia DSDiK/45/2016 ws. powierzenia do realizacji Gminie Miastu Jedlina Zdrój zadania własnego Województwa Dolnośląskiego pn. „Przebudowa DW 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Jedlina Zdrój”

NP.041.53.39.2016

odpowiedź wysłano 8.08.2017

43.

7.08.2017/18623

o udostępnienie informacji nt. realizacji umowy dotyczącej zadania pn. „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny z DK 94 i DW 340 – odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D” w zakresie płatności i oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu w płatnościach wobec Podwykonawców

IR.7830.3-197.I.2015.DG

odpowiedź wysłano 14.08.2017

44.

7.08.2017/18675

o udzielenie informacji nt. stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych

NI.44.2017

odpowiedź wysłano 22.08.2017

45.

9.08.2017/18873

o udostępnienie informacji o postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na uzupełnienie, odnowienie lub aplikację oznakowania poziomego

NI.45.2017

odpowiedź wysłano 22.08.2017

46.

10.08.2017/19019

o udzielenie informacji nt. wszczętych, prowadzonych i zakończonych postępowań sądowych prowadzonych w trybie zamówień publicznych 

NZR.086.45.2017

24.08.2017 wysłano wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego 

47.

17.08.2017/19511

o udostępnienie informacji nt. realizacji Porozumienia: „Przebudowa DW 381 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w m. Jedlina Zdrój”

NP.041.53.40.2016

odpowiedź wysłano 18.08.2017

48.

1.09.2017/20646

o potwierdzenie klasy technicznej dróg wojewódzkich

ZZ.0484.58.2017

odpowiedź wysłano 11.09.2017 

49.

19.09.2017/22067

o udzielenie informacji nt. realizacji zadania pn. "Budowa drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) DW 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa)"

ID.782.15-13.2017

odpowiedź wysłano 28.09.2017

50.

21.09.2017/22357

o udzielenie informacji nt. ofert złożonych w zamówieniu numer NI.2720.14.2017 z 14 marca 2017 r. i NI.2720.58.2017 z 12 lipca 2017 r.

NI.2720.14.2017 NI.2720.58.2017

odpowiedź wysłano 3.10.2017

51.

22.08.2017/19825

o podanie danych dot. wykonawcy i kierownika robót  w związku z realizacją zadania pn. "Połączenie miast Dolnego Śląska na odc. Bolesławiec - Lwówek Śl. - DW 297 wraz z budową południowo-wschodniego obejścia Bolesławca"

IR.7830.2-25.I.2015.JO

odpowiedź wysłano 29.08.2017

52.

26.09.2017/22707

05.09.2017/22707

1. o podanie informacji w jakich latach i na jakim stanowisku pracowała p. J.Jurczyk oraz 2. o podanie zakresu obowiązków wykonywanych na tym stanowisku

 

odpowiedź na pismo z dnia 26.09.2017 wysłano 5.10.2017

53.

28.09.2017/22882

o podanie informacji nt. ilości pracowników nieobecnych w pracy w dniu 6.02.2017 r. w rozbiciu na poszczególne piony

 

odpowiedź wysłano 29.09.2017

54.

29.09.2017/23084

o udostępnienie wykazu dróg wojewódzkich wraz z ich numeracją oraz przebiegiem na podkładach mapowych oraz wykazu zjazdów

ZZ.0484.61.2017

odpowiedź wysłano 12.10.2017

55.

2.10.2017/23153

o udzielenie informacji nt. wszczętych, prowadzonych i zakończonych postępowań sądowych prowadzonych w trybie zamówień publicznych 

NZR.086.532017

12.10.2017 wysłano wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego

56.

2.10.2017/23162

o udzielenie informacji dotyczącej budowy DW od węzła Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do DW 395 (rondo Żerniki Wrocławskie) i do granicy Wrocławia (ul. Buforowa) a w szczególności o złożonych dokumentach do RDOŚ

ID.782.15-20.2017

odpowiedź wysłano 11.10.2017

57.

3.10.2017/23400

o udzielenie informacji odnośnie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, ogłoszonych po wejściu w życie nowelizacji z dnia 22.06.2016 r.  w ramach których doszło do zatrzymania wadium wraz z podaniem podstawy prawnej i uzasadnienia

NI.57/2017

odpowiedź wysłano 13.10.2017

58.

19.10.2017/24760

o udzielenie informacji nt. znaku drogowego na DW 292 biegnącej w kierunku Wróblina Głogowskiego

ZZ.8026.299.2017

odpowiedź wysłano 30.10.2017-przekazano do załatwienia zgodnie z właściwością

59.

26.10.2017/25381

o udzielenie informacji nt. wykonanego w 2017 roku na drogach wojewódzkich oznakowania poziomego z podziałem na oznakowanie cienkowarstwowe i oznakowanie grubowarstwowe

ZS.863.40.2017

odpowiedź wysłano 31.10.2017

60.

30.10.2017/25596

o podanie informacji nt. planowanych inwestycji w promieniu 1 km. od granic działek 15/18 i 15/19, obręb 0025 Tarnogaj

IR.0494.123.2017.EL

odpowiedź wysłano 2.11.2017

61.

31.10.2017/25723

o udostępnienie informacji nt. oznakowania poziomego w ciągu DW 363

ZS.JG.8026.61.2.2017

odpowiedź wysłano 10.11.2017

62.

10.11.2017/26586

o udostępnienie informacji nt. sposobu rozliczenia oraz wielkości i sposobu naliczenia kar w ramach rozliczenia inwestycji pn. "Wprowadzenie stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu DW 328 od granicy Województwa Lubuskiego do DK5 w Marciszowie"

IUS.LG.863.9.9.2016

odpowiedzi udzielono -pismo z 27.11.2017 r. 

63.

2.11.2017/25938

o udostępnienie informacji w zakresie: prognoz ruchu, zestawień obciążenia i KR, map i innych materiałów wykonanych w ramach GPR 2015 dla Województwa Dolnośląskiego

ZZ.0484.66.2017

odpowiedź wysłano 7.11.2017

64.

13.11.2017/26677

o udostępnienie danych o planowanych inwestycjach na terenie Wrocławia w latach 2018-2023 oraz o stopniu realizacji i poniesionych kosztach w związku z opracowywaniem aktualizacji "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Wrocławia"

IR.0494.127.I.2017.BSŻ

odpowiedź wysłano 23.11.2017

65.

14.11.2017/26825

o udostępnienie ewidencji urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych w związku z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania „Zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptację istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych oraz niwelowanie ich negatywnego oddziaływania na ekosystemy leśne na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Doliny Baryczy”

ZZ.0484.74.2017

odpowiedź wysłano 28.11.2017

66.

15.11.2017/26975

o udostępnienie informacji o ofertach złożonych w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. "Świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie budownictwa drogowego na drogach Dolnego Śląska zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu"

NI.2720.109.2017

odpowiedź wysłano 22.11.2017

67.

22.11.2017/27507

o udostępnienie informacji nt. podjętych działań w zakresie budowy obwodnicy Oławy oraz Strzelina

ZZ.0484.79.2017

odpowiedzi udzielono -pismo z 4.12.2017 r. 

68.

27.11.2017/27883

o udzielenie informacji dot. przeprowadzanej w dniach 15-22 kwietnia 2017 r. kontroli służb drogowych na DW 296 w miejscowości Stary Węgliniec

ZS.JG.863.141.2017

odpowiedzi udzielono -pismo z 8.12.2017 r. 

69.

27.11.2017/27921

o udostępnienie informacji dot. uzgodnienia lokalizacji zjazdu z DW 395, w Strzelinie przy ul. Wrocławskiej

ZP.1431.2.2017

odpowiedzi udzielono -pismo z 1.12.2017 r. 

70.

27.11.2017/27911

o udzielenie informacji nt. przebiegu planowanych inwestycji drogowych w promieniu 1 km od nieruchomości oznaczonych geodezyjnie jako dz. 334/1, 334/3, 334/4, 287/71, 284/120 położonych w gminie Kobierzyce obr. Bielany Wrocławskie

IR.0494.131.2017.EL

odpowiedzi udzielono -pismo z 5.12.2017 r. 

71.

19.12.2017/29966

o udostępnienie informacji dot. współpracy DSDiK z firmą MUSTER-BUD Spółka z o.o. zs. we Wrocławiu

ZS.1431.3.2017

odpowiedzi udzielono - pismo z 2.12.2017 r.


Data wytworzenia: 2018-12-12 Autor: Administrator Data publikacji: 2018-12-12 11:07 Osoba udostępniająca na stronie: Redaktor Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-12 Osoba modyfikująca: Administrator
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:45 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:45 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-07-13 13:08 Osoba modyfikująca : Jadwiga Maniakowska