Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


DSDiK wykonuje zadania w zakresie:

 1. planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich wraz z infrastrukturą techniczną związaną z drogami;
 2. planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich;
 3. planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg rowerowych

DSDiK wykonuje z upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadania zarządcy infrastruktury kolejowej w zakresie:

 1. budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej;
 2. prowadzenia ruchu pociągów na liniach kolejowych;
 3. utrzymywania infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;
 4. udostępniania tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych i świadczeniu usług z tym związanych;
 5. zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej

DSDiK jest upoważniona do wykonywania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem zarządzanym majątkiem na podstawie odrębnie udzielonych pełnomocnictw Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Do zadań DSDiK należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, a także infrastruktury kolejowej;
 2. pełnienie funkcji inwestora;
 3. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 4. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 5. przygotowanie infrastruktury drogowej i kolejowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 6. koordynacja robót w pasie drogowym;
 7. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 8. prowadzenie ewidencji infrastruktury kolejowej, dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 9. sporządzanie informacji o drogach wojewódzkich oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 10. sporządzanie informacji o infrastrukturze kolejowej oraz przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego;
 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu infrastruktury kolejowej, dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu kolejowego;
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg i linii kolejowych przez ich użytkowników;
 14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg oraz budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej;
 15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
 18. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i infrastrukturę kolejową oraz gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
 19. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby zarządzania drogami i infrastrukturą kolejową oraz gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.
 20. określanie szczegółowych warunków budowy, przebudowy i remontu dróg spowodowanych inwestycją niedrogową lub remontem infrastruktury niedrogowej.
 21. przygotowanie i realizacja inwestycji budowy dróg rowerowych.
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:34 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-09-06 15:34 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2024-07-17 10:59 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska