Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZASTOSOWANIE ULG WOBEC NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM

https://fs.siteor.com/dsdik/files/Downloads/41_2021_Zarzadzenie_z_dnia_12-11-2021_skan.pdf

W związku z delegacją kompetencyjną zawartą w art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305), przyznającą organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego uprawnienie do określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, podaje się do publicznej informacji  treść aktualnie obowiązującej

uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr LX/1078/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Dolnośląskiemu lub jego jednostkom podległym (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2010 roku Nr 192, poz. 2902 z późn. zm.1, 2),

na podstawie której procedowane są wszystkie wnioski o ulgę złożone do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, jako jednostki organizacyjnej Województwa Dolnośląskiego, będącej jednostką budżetową w rozumieniu przepisów wyżej powoływanej ustawy.

Uchwala_Sejmiku_Województwa_Dolnośląskiego_Nr_XII_244_15_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_LX_1078_10.pdf

Uchwała_Sejmiku_Województwa_Dolnośląskiego_Nr_XXXVIII_1120_13_w_sprawie_zmiany_uchwały_Nr_LX_1078_10.pdf

Zarządzenie Dyrektora DSDiK nr 41/2021_z_dnia_12-11-2021.pdf

Zarządzenie Dyrektora DSDiK nr 41/2021 z_dnia_12-11-2021_(skan).pdf

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-10-19 10:28 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-10-19 10:28 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-22 11:44 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska