Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZASTOSOWANIE ULG WOBEC NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO O CHARAKTERZE CYWILNOPRAWNYM

W związku z zapisami ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 659), dokonywujących zmian w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870) w zakresie dotyczącym regulacji prawnych m.in. odnoszących się do kwestii udzielania ulg wobec należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jednostkom organizacyjnym, o których mowa w zapisach art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy, moc obowiązującą z dniem 28 kwietnia 2017 roku utraciła uchwała nr LX/1078/10 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do umarzania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Województwu Dolnośląskiemu lub jego jednostkom podległym (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2010 roku Nr 192, poz. 2902 z późniejszymi zmianami)
Mając na względzie powyższe, procedowanie z ramienia Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu nad wnioskami składanymi po dacie 27 kwietnia 2017 roku w zakresie spraw powołanych wyżej, będzie mogło nastąpić począwszy od daty wejścia w życie przepisów wykonawczych do art. 59 ust. 1 zmienionej ustawy o finansach publicznych.
Stosowna informacja na temat wejścia w życie przepisów wykonawczych, zostanie podana do publicznej wiadomości niezwłocznie po ich uchwaleniu przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego.
Data stworzenia : 2017-10-19 10:28 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-10-19 10:28 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2017-10-20 13:37 Osoba modyfikująca : Administrator