Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z całą treścią klauzuli informacyjnej, szczegółowo odnoszącej się do tego, jakie dane i w jakim celu są przetwarzane w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu, kto jest ich administratorem, jakim podmiotom mogą zostać udostępnione oraz o prawach przysługujących osobom, których dane osobowe są w tut. jednostce przetwarzane.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Administratorem Danych Osobowych w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu jest Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, adres: ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław; nr kontaktowy 71 39 17 100 w godzinach pracy DSDiK tj. pomiędzy 700 a 1500 od poniedziałku do piątku; email: kancelaria@dsdik.wroc.pl.
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu dostępny jest pod adresem email: iod@dsdik.wroc.pl.
 3. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przetwarza Twoje dane osobowe w co najmniej jednym z następujących celów:
  1. w przypadku skierowania do Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu wniosku (złożenia podania) - w celu podjęcia przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu działań zmierzających do jego realizacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. realizacji zawartej z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu w związku z prowadzeniem działalności jako samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Dolnośląskiego i realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami mogą być:
 1. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na podstawie zawartej z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 2. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, tj.:
 1. w zakresie realizacji zawartej z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych po wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody,
 2. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu w związku z prowadzeniem działalności, jako samorządowej jednostki organizacyjnej Województwa Dolnośląskiego i realizacją zawartych umów - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu,
 3. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych - przez okres niezbędny do realizacji swoich działań lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu danych osobowych przysługuje Ci:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 RODO),
 2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO),
 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych tzw. prawo do bycia zapomnianym (art. 17 RODO), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), w przypadku, gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 1. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku, w których przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych przez interesanta (wnioskodawcę, stronę postępowania) jest wymogiem niezbędnym (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej) dla podjęcia wnioskowanych (żądanych) czynności. Niepodanie przez interesanta (wnioskodawcę, stronę postępowania) danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku, sprawy bez rozpoznania (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej).
 4. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu.
 5. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Data stworzenia : 2018-05-28 06:48 Autor : Administrator Data publikacji : 2018-05-28 06:48 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-09 08:36 Osoba modyfikująca : Administrator