Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

ULGI WOBEC NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

Niepodatkowymi należnościami budżetowymi Województwa Dolnośląskiego, wobec których legitymację do stosowania ulg w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego posiada Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu są:
 • opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego, o których mowa w art. 40d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późń. zm.),
 • kary za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego, o których mowa w art. 40d ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późń. zm.),
 • kary za przejazd po drogach wojewódzkich Województwa Dolnośląskiego pojazdów nienormatywnych, o których mowa w dziale V rozdziale 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)
 
PODMIOTY UPRAWNIONE DO ULG
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), dokonaną ustawą z dnia 10 lutego 2017 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U.  poz. 659), podmiotami uprawnionymi do ulg są zobowiązani, wobec których ostateczną decyzją administracyjną w administracyjnym toku instancji, ustalono lub wymierzono odpowiednio opłatę za zajęcie pasa drogowego lub karę za zajęcie pasa drogowego lub karę za przejazd pojazdu nienormatywnego na drodze wojewódzkiej Województwa Dolnośląskiego, niezależnie od jego statusu, jako prowadzącego, czy nieprowadzącego działalności gospodarczej.
Katalog podmiotów wyżej wymienionych, obowiązuje począwszy od daty 28 kwietnia
2017 roku oraz w stosunku do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej tj. przed datą 28 kwietnia 2017 roku.
 
RODZAJE ULG                                    
 • umorzenie należności w całości,
 • umorzenie należności w części,
 • odroczenie terminu spłaty całości należności,
 • odroczenie terminu spłaty części należności,
 • rozłożenie na raty płatności całości należności,
 • rozłożenie na raty płatności części należności.
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wniosek o udzielenie ulgi wobec niepodatkowych należności budżetowych Województwa Dolnośląskiego, wraz ze stosownymi dokumentami, należy składać w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 28, 50- 425 Wrocław lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

WYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek o zastosowanie ulgi zawiera co najmniej:
 • imię i nazwisko zobowiązanego lub nazwę zobowiązanego,
 • adres zobowiązanego lub adres siedziby zobowiązanego,
 • powołanie należności publicznoprawnej Województwa Dolnośląskiego objętej wnioskiem wraz z danymi identyfikującymi tę należność (data i numer decyzji administracyjnej ustalającej opłatę za zajęcie pasa drogowego lub wymierzającej karę za zajęcie pasa drogowego lub za przejazd pojazdu nienormatywnego),
 • formę ulgi, o której zastosowanie zobowiązany wnosi (umorzenie w całości należności, umorzenie w części należności, odroczenie terminu spłaty całości należności, odroczenie terminu spłaty części należności,  rozłożenie na raty płatności całości należności oraz rozłożenie na raty płatności części należności).
2. Powołanie okoliczności faktycznych uzasadniających zastosowanie ulgi:
 • uzasadnienie zaistnienia przesłanki ważnego interesu zobowiązanego lub interesu publicznego- w przypadku, gdy zobowiązany ubiega się o ulgę w formie umorzenia należności w całości,
 • uzasadnienie względów społecznych lub gospodarczych, w szczególności możliwości płatniczych zobowiązanego- w przypadku, gdy zobowiązany ubiega się o ulgę w formie umorzenia w części należności, odroczenia terminu spłaty całości należności, odroczenia terminu spłaty części należności,  rozłożenia na raty płatności całości należności oraz rozłożenia na raty płatności części należności.
3. Materiał dowodowy potwierdzający powołane przez zobowiązanego okoliczności faktyczne.
4. Inne dowody, na podstawie których zobowiązany dowodzi zasadności dla zastosowania ulgi.
5. Pisemną zgodę na przetwarzanie danych, o której mowa w zapisach art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w przypadku gdy zobowiązany we wniosku o zastosowanie ulgi lub w załącznikach do tego wniosku, powołuje się na dane tego rodzaju. Pisemna zgoda, powinna zostać wyrażona formułą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych wrażliwych, o których mowa w zapisach art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), a które to dane, zawarte są w złożonym przeze mnie wniosku i załącznikach do wniosku w sprawie ulgi wobec wierzytelności publicznoprawnej Województwa Dolnośląskiego”.
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od decyzji administracyjnej w sprawie ulgi w kwocie 10,00 złotych.
7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17,00 złotych, jeżeli zobowiązany działa w sprawie przez pełnomocnika.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodny z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) tj.:
 • niezwłocznie w przypadku, gdy sprawa może być rozpatrzona w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza organ,
 • nie później niż w ciągu miesiąca, gdy załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego,
 • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w przypadkach spraw szczególnie skomplikowanych.
Każde nie załatwienie sprawy w ww. terminach, skutkuje obligatoryjnym skierowaniem do strony zawiadomienia ze wskazaniem przyczyn zwłoki i wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy oraz obligatoryjnym pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia.
 
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Załatwienie sprawy dokonywane jest poprzez wprowadzenie do obrotu prawnego:
 • decyzji administracyjnej umarzającej/odmawiającej umorzenia  należności w całości,
 • decyzji administracyjnej umarzającej/ odmawiającej umorzenia należności w części,
 • decyzji administracyjnej odraczającej/ odmawiającej odroczenia terminu spłaty całości należności,
 • decyzji administracyjnej odraczającej/ odmawiającej odroczenia terminu spłaty części należności,
 • decyzji administracyjnej rozkładającej na raty/ odmawiającej rozłożenia na raty płatności całości należności,
 • decyzji administracyjnej rozkładającej na raty/ odmawiającej rozłożenia na raty płatności części należności.
OPŁATY
Z chwilą złożenia wniosku o zastosowanie ulgi wobec niepodatkowej należności budżetowej Województwa Dolnośląskiego na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827), powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 10,00 złotych na rachunek organu podatkowego właściwego miejscowo tj. Prezydenta Miasta Wrocławia o numerze 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895.
 
TRYB ODWOŁAWCZY 
Od decyzji administracyjnej w sprawie udzielenia/odmowy udzielenia ulgi niepodatkowej należności budżetowej Województwa Dolnośląskiego, służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej za pośrednictwem Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 28, 50- 425 Wrocław.
 
PODSTAWA PRAWNA
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)
 • Przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz 1827)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808) i przepisy do niej wykonawcze.
 • Traktat o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej ( Dz. U. z 2004 r. 90. 864/2).
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
Informacje szczegółowe dotyczące procedowania w sprawach ulg wobec niepodatkowych należności budżetowych Województwa Dolnośląskiego, znajdują się w dołączonym poniżej "pliku do pobrania".

Informacja szczegółowa dla obiegających się o zastosowanie ulgi wobec należności publicznoprawnych Województwa Dolnośląskiego

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-10-19 10:27 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-10-19 10:27 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-22 11:43 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska