Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Uchwała nr XVI/195/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2007 r., zmieniona Uchwałą nr XV/337/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 października 2015 r. oraz Uchwałą nr XLVIII/989/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2022 r.

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);

4a) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 1002, 1768, 1783);
5) uchwały Nr XVI/195/07 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2007 r. w sprawie przekształcenia Dolnośląskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu w Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we  Wrocławiu i nadania jej statutu. 
§ 2. 1. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, zwana dalej DSDiK, jest samorządową jednostką budżetową finansowaną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
2. DSDiK jako samorządowa jednostka organizacyjna będąca zarządem dróg i zarządcą infrastruktury kolejowej, wykonuje zadania Zarządu Województwa Dolnośląskiego w zakresie praw i obowiązków należących do zarządcy drogi określonych ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz zarządcy infrastruktury kolejowej określonych w ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

3. DSDiK wykonuje również zadania w zakresie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg dla rowerów, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem.
§ 3. Siedzibą DSDiK jest miasto Wrocław.
§ 4. Terenem działania DSDiK jest obszar województwa dolnośląskiego.
§ 5. W związku z wykonywanymi zadaniami, o których mowa w § 2 ust. 2 niniejszego Statutu, DSDiK jest uprawniony do używania wtórnika pieczęci urzędowej z wizerunkiem herbu województwa pośrodku i nazwą w otoku: Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
§ 6. Nadzór bezpośredni nad działalnością DSDiK sprawuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 2
ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA
 
§ 7. 1. DSDiK wykonuje z upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadania zarządcy drogi dróg wojewódzkich na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie:
1) budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich wraz z infrastrukturą techniczną związaną z drogami;
2) budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony obiektów inżynierskich na drogach określonych w pkt 1;
3) inżynierii ruchu drogowego.
2. DSDiK wykonuje z upoważnienia Zarządu Województwa Dolnośląskiego zadania zarządcy infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego w zakresie:
1) budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej; 
2) prowadzenia ruchu pociągów na liniach kolejowych; 
3) utrzymywania infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego; 
4) udostępniania tras pociągów dla przejazdu pociągów na liniach kolejowych i świadczeniu usług z tym związanych; 
5) zarządzania nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej. 
3. DSDiK jest upoważniona do wykonywania wszelkich czynności związanych z gospodarowaniem zarządzanym majątkiem na podstawie odrębnie udzielonych pełnomocnictw Zarządu Województwa Dolnośląskiego.
 
§ 8. Do zadań DSDiK należy w szczególności:
1. sporządzanie propozycji planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, a także infrastruktury kolejowej;
2. pełnienie funkcji inwestora;
3. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
4. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
5. przygotowanie infrastruktury drogowej i kolejowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
6. koordynacja robót w pasie drogowym;
7. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
8. prowadzenie ewidencji infrastruktury kolejowej, dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
9. sporządzanie informacji o drogach wojewódzkich oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
10. sporządzanie informacji o infrastrukturze kolejowej oraz przekazywanie ich Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego;
11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu infrastruktury kolejowej, dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu kolejowego;
12. badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
13. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
14. przeciwdziałanie niszczeniu dróg i linii kolejowych przez ich użytkowników;
15. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg oraz budowy i utrzymania infrastruktury kolejowej;
16. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
17. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
18. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
19. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i infrastrukturę kolejową oraz gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
20. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 19 na potrzeby zarządzania drogami i infrastrukturą kolejową oraz gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
21. określanie szczegółowych warunków budowy, przebudowy i remontu dróg spowodowanych inwestycją niedrogową lub remontem infrastruktury niedrogowej;
22. zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych oraz pobieranie opłat zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych;
23. zarządzanie bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej.
 
§ 9. 1. DSDiK przy wykonywaniu swoich obowiązków ma prawo do:
1) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg;
2) urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze;
3) ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.
2. Właścicielom lub użytkownikom gruntów, którzy ponieśli szkody w wyniku czynności wymienionych w ust. 1 przysługuje odszkodowanie na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.
 
§ 10. 1. DSDiK sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.
2. Grunty, o których mowa w ust. 1, DSDiK może oddawać w najem, dzierżawę albo je użyczać, w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. DSDiK może pobierać z tytułu najmu lub dzierżawy opłaty w wysokości ustalonej w umowie.
3. W przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod pas drogowy, DSDiK może wystąpić z wnioskiem o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami lub przepisami o scalaniu gruntów.
 
§ 11. 1. DSDiK pełni inne zadania w zakresie drogownictwa i transportu kolejowego przejęte zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego od innych podmiotów prawnych – na podstawie stosownych porozumień i umów.
2. DSDiK może pełnić funkcję inwestora zastępczego dla inwestycji drogowych i kolejowych realizowanych przez innych inwestorów, na podstawie zawartych z nimi umów lub porozumień.
3. Do zawierania umów i porozumień, o których mowa w ust. 2, upoważniony jest Dyrektor DSDiK.
 
Rozdział 3
KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA DSDiK
 
§ 12. 1. DSDiK kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego oraz pozostałych kierowników komórek organizacyjnych.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za całość spraw objętych zakresem działania komórki, którą kierują.
3. Dyrektora DSDiK zatrudnia i zwalnia Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
4. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników DSDiK wykonuje Dyrektor DSDiK.
 
§ 13. Szczegółową organizację Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei określa regulamin organizacyjny opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Dyrektor DSDiK powołuje, likwiduje, łączy i dzieli komórki organizacyjne w ramach struktury organizacyjnej określonej w regulaminie.
 
§ 14. 1. Dyrektorowi udzielone zostaje pełnomocnictwo przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do działania jednoosobowego w zakresie wykonywania zadań zarządu drogi, w tym wydawania decyzji administracyjnych, a w szczególności do:
1) wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;
2) wydawania zezwoleń na zjazdy z dróg;
3) pobierania opłat i kar pieniężnych;
4) wprowadzania ograniczeń bądź zamykania dróg lub drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
5) wydawania pozwoleń na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, jak również na umieszczenie takich urządzeń na obiektach inżynierskich;
6) wydawania decyzji w sprawie samowolnego naruszenia pasa drogowego lub zarezerwowanego pasa terenu pod drogi;
7) zawierania umów i porozumień związanych z wykonywaniem zadań statutowych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych;
8) zawierania ugód związanych z wykonywaniem zadań statutowych.
2. Dyrektorowi udzielone zostaje pełnomocnictwo przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego do działania jednoosobowego w zakresie wykonywania zadań zarządzania infrastrukturą kolejową.
3. Na wniosek Dyrektora DSDiK pełnomocnictwa, o których mowa w ustępie 1 i 2, Zarząd Województwa Dolnośląskiego może udzielić Zastępcy Dyrektora lub innym pracownikom DSDiK.
4. Dyrektor ma prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań statutowych Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, w tym także pełnomocnictw procesowych dla radców prawnych w sprawach, których stroną jest Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.
 
§ 15. Dyrektorowi również udziela się pełnomocnictwa do nabywania, zbywania i obciążania ruchomości niezbędnych do wykonywania funkcji zarządcy dróg i infrastruktury kolejowej, a także oddawania gruntów w pasie drogowym i obszarze infrastruktury kolejowej innym podmiotom w dzierżawę, najem albo użyczenie na cele związane z gospodarką drogową i kolejową oraz potrzebami ruchu drogowego i transportu kolejowego lub inne. Nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości będącej w zarządzie wymaga udzielenia przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego odrębnego pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 
§ 16. Na rzecz i w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego do zawierania aktów notarialnych w związku z zakresem działania i realizowanymi zadaniami przez DSDiK upoważniony jest Dyrektor.

Rozdział 4
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 17. DSDiK prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 
§ 18. DSDiK przy wykonywaniu zadań w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich i infrastruktury kolejowej oraz zarządzania nimi finansowany jest z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
 
§ 19. DSDiK może pozyskiwać od różnych instytucji krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej, w drodze porozumień i umów dodatkowe środki na realizację zadań, dla których jest inwestorem.

Rozdział 5
ZASADY WYNAGRADZANIA

§ 20. Pracownicy Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei są wynagradzani według zasad ustalonych przez Dyrektora DSDiK, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
 
§ 21. DSDiK tworzy fundusz premiowy oraz fundusz nagród.
 
 

Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem znajdują zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 
§ 23. Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego podjęcia.
 
§ 24. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Do pobrania

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:31 Autor : Administrator Data publikacji : 2017-09-06 15:31 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-03-24 07:14 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska