Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2023
Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei
we Wrocławiu z dnia 20 marca 2023 r.

POLITYKA
ANTY
KORUPCYJNA

DOLNOŚLĄSKIEJ SŁUŻBY DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

SPIS TREŚCI

Spis treści:

 1. Oświadczenie
 2. Słownik pojęć
 3. Zasady polityki antykorupcyjnej
 4. Realizacja polityki antykorupcyjnej
 5. Zgłaszanie nieprawidłowości
 6. Dystrybucja polityki antykorupcyjnej
 7. Konsekwencje nieprzestrzegania polityki antykorupcyjnej
 8. Załącznik nr 1 Klauzule antykorupcyjne
 9. Załącznik nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania Polityki Antykorupcyjnej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu
   
OŚWIADCZENIE

      Podstawową zasadą Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu jest przyjęcie polityki zero tolerancji dla działań korupcyjnych we wszystkich aspektach działalności. Stawiamy nacisk na postępowanie zgodne z prawem, zasadami uczciwej konkurencji oraz dobrymi obyczajami, oczekując adekwatnej postawy od interesantów i podmiotów współpracujących.
W nawiązywanych relacjach nie tolerujemy przejawów nieetycznego i niezgodnego z prawem wpływania na sposób wykonywania przez pracowników DSDiK we Wrocławiu obowiązków służbowych. Zachowanie standardów określonych niniejszą Polityką warunkuje prawidłowe utrzymanie wzajemnych relacji i stanowi emanację budowania zaufania do podmiotu wykonującego zadania publiczne, w otoczeniu działalności wolnej od nadużyć.

SŁOWNIK POJĘĆ

Korupcja  – jest to nadużycie władzy dla osiągnięcia nienależnych korzyści, kierowanie się interesem własnym lub grupowym, a nie publicznym, mogąca mieć formę czynną i bierną. Zgodnie z art. 1 ust.3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym jest to czyn:
  - polegający na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;
  - polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji.

Niedozwolona korzyść – należy przez to rozumieć korzyść majątkową lub osobistą niezgodną z przepisami prawa, niniejszą Polityką oraz wewnętrznymi regulacjami, udzieloną, obiecaną, bądź proponowaną na rzecz osoby obowiązanej lub osób trzecich.
Nieprawidłowość
 – naruszenie przepisów prawa, obowiązujących standardów postępowania, wewnętrznych regulacji.
Obowiązany – przez pojęcie obowiązanego rozumie się pracownika, współpracownika, interesanta, przedstawiciela, kontrahenta i podmiot współpracujący.
Procedura zgłaszania naruszenia prawa – dokument regulujący sposób zgłaszania naruszenia prawa w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Zgłoszenie – przekazanie informacji o nieprawidłowości.

ZASADY POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

         Działalność Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu opiera się na naczelnej zasadzie „ZERO TOLERANCJI DLA KORUPCJI” wspieranej:

 1. ZASADĄ PRZEJRZYSTOŚCI DZIAŁANIA - działamy w sposób przejrzysty, na podstawie i w granicach prawa oraz zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi;
 2. ZASADĄ OSIĄGANIA CELÓW ZGODNYCH Z PRAWEM - nie akceptujemy wykorzystywania jakichkolwiek zasobów firmowych i własnych do osiągania celów zakazanych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 3. ZASADĄ DOCHOWANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI – angażując się we współpracę kierujemy się należytą starannością wyboru, w tym w zakresie przedstawicielstwa;
 4. ZASADĄ REAKCJI NA NIEPRAWIDŁOWOŚĆ – nikt nie powinien być obojętny w reakcji na stwierdzoną nieprawidłowość i sygnalizować o przygotowaniu, usiłowaniu lub popełnieniu czynu zabronionego;
 5. ZASADĄ NIEPRZEKRACZALNYCH GRANIC PROMOCJI – działalność promocyjna dopuszczalna jest wyłącznie realizowana w dobrej wierze w granicach zgodnych z przepisami prawa, wytycznymi i regulacjami wewnętrznymi oraz nie uznawana za sprzeczną z dobrymi obyczajami;
 6. ZASADĄ ZAKAZU PRZEKAZYWANIA KORZYŚCI – zabronione jest przekazywanie korzyści majątkowych, osobistych oraz składania obietnic ich przekazania, jak również powoływania się na wpływy mogące przynieść choćby potencjalne korzyści definiowane jako niedozwolone;
 7. ZASADĄ RZETELNEJ DOKUMENTACJI – dokumentacja finansowa i rejestrowa powinna być prowadzona w sposób rzetelny, sprawdzalny i odzwierciedlający rzeczywisty stan faktyczny.
REALIZACJA POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

Polityka antykorupcyjna jest realizowana poprzez następujące działania:

 1. zapewnienie jawności przy realizacji zadań administracji publicznej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przepisów szczególnych;
 2. stosowanie przejrzystych procedur postępowania, znanych i dostępnych wszystkim zainteresowanym podmiotom oraz pracownikom;
 3. podnoszenie świadomości w zakresie zagrożeń korupcyjnych;
 4. podnoszenie świadomości w zakresie promocji etycznych wzorców postępowania,
 5. tworzenie i wdrażanie skutecznego programu zgodności;
 6. prowadzenia oceny ryzyka korupcyjnego.

Ponadto, za obowiązkowe uznaje się:

 • dołączanie do zawieranych umów klauzul antykorupcyjnych – stanowiących integralną część umowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Polityki oraz w sprawach, których ocena ryzyka korupcyjnego uzasadnia podjęcie działań zgodnie z niniejszą Polityką,
 • złożenie przez wszystkich pracowników Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu oświadczeń zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej Polityki.                                      
ZGŁASZANIE NIEPRAWIDŁOWOŚCI

       Każdy ma obowiązek zgłaszać nieprawidłowości i inne okoliczności świadczące o możliwości zaistnienia zjawiska korupcji oraz udzielać wsparcia w inicjatywach ukierunkowanych na zapewnienie zgodności działań z postanowieniami niniejszej Polityki. Zgłoszeń o nieprawidłowościach można dokonywać ustnie lub pisemnie, bądź według odrębnie i oficjalnie przyjętej procedury zgłaszania naruszania prawa.
        Postępowanie wyjaśniające, w którym zgłoszenie nie zawiera dostatecznych informacji dla jego prawidłowego i rzetelnego przebiegu może zostać umorzone. Autorzy zgłoszeń dokonanych w złej wierze mogą ponosić konsekwencje natury prawnej w szczególności, jeżeli wiedzieli lub przy zachowaniu należytej staranności powinni wiedzieć, że zgłaszana nieprawidłowość jest nieprawdziwa lub nie ma uzasadnionych podstaw.

DYSTRYBUCJA POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

      Polityka Antykorupcyjna Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu jest dokumentem dostępnym powszechnie dla wszystkich zainteresowanych, podlegającym opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, na podmiotowej stronie internetowej i w wewnętrznej sieci Intranet.

KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

         Nieprzestrzeganie zasad antykorupcyjnych wynikających z zasad niniejszej Polityki może skutkować konsekwencjami natury prawnej.

Załącznik nr 1
do Polityki Antykorupcyjnej

Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

KLAUZULE ANTYKORUPCYJNE

          We wzajemnych relacjach oczekujemy:

 1. przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie przeciwdziałania, zwalczania i reagowania na zachowania o charakterze korupcyjnym oraz obowiązujących procedur antykorupcyjnych,
 2. postawy zapewniającej, że podjęta czynność nie nastąpiła w skutek działań korupcyjnych, zwłaszcza:
 • wręczaniu, proponowaniu lub obiecywaniu bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek korzyści dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby;
 • żądaniu przyjęcia przez jakąkolwiek osobę korzyści dla niej samej lub jakiejkolwiek innej osoby w zamian za działanie lub zaniechanie działania;
 • powstania jakichkolwiek innych zobowiązań odwzajemniających uznawanych za społecznie szkodliwe,

jak również przeciwdziałania wystąpieniu powyższych zjawisk.

 1. ujawniania wszelkich informacji mogących świadczyć o wystąpieniu konfliktu interesów w związku z nawiązaniem i realizacją sprawy, w tym ryzyka zaistnienia zdarzenia o charakterze korupcyjnym,
 2. dokonywania w dobrej wierze zgłoszeń o zaistnieniu nieprawidłowości ustnie lub pisemnie, bądź według odrębnie i oficjalnie przyjętej procedury zgłaszania naruszenia prawa,
 3. niezwłocznego informowania swoich pracowników, współpracowników, przedstawicieli, podwykonawców oraz inne osoby zaangażowane we współpracę o treści klauzuli antykorupcyjnej oraz środkach zapewniających skuteczne jej przestrzeganie.

       Jednocześnie, przyjmujemy do wiadomości i akceptujemy, iż postanowienia zawarte treścią klauzul antykorupcyjnych nie wyłączają, nie ograniczają i nie zastępują sankcji karnych, cywilnych, administracyjnych, dyscyplinarnych, przewidzianych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Załącznik nr 2
do Polityki Antykorupcyjnej

Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

OŚWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIĘ I PRZYJĘCIU DO STOSOWANIA POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ
DOLNOŚLĄSKIEJ SŁUŻBY DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

_____________, dnia___________roku

Imię i Nazwisko: _____________________          
         
         Ja, niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Polityką Antykorupcyjną Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, rozumiem jej postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

__________________________________
(czytelny podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2023-03-22 11:56 Autor : Joanna Wrotkowska Data publikacji : 2023-03-22 11:56 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-03-31 12:22 Osoba modyfikująca : Bartosz Szymański