Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Załącznik do Zarządzenia nr 9/2024
Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei
we Wrocławiu z dnia 1 marca 2024 r.

KODEKS ETYKI
DOLNOŚLĄSKIEJ SŁUŻBY DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

SPIS TREŚCI

Spis treści:

Preambuła
Wstęp
Zasady etyki pracowników
Postępowanie w zakresie przestrzegania przyjętych zasad
Dystrybucja Kodeksu Etyki
Konsekwencje nieprzestrzegania zasad etyki

PREAMBUŁA

      Dążąc do umocnienia podstawowych wartości i zasad postępowania, którymi powinni kierować się pracownicy samorządowi niezależnie od zajmowanego stanowiska, przedstawiam dokument systematyzujący ogólnie przyjęte standardy postępowania wobec interesariuszy Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz wytyczne zobowiązujące do zachowania wzajemnych relacji między pracownikami, kształtujące profesjonalizm, partnerstwo i życzliwość.
       Przestrzegając postanowień Kodeksu etyki dajemy wyraz, że zależy nam na budowaniu wizerunku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu jako instytucji kompetentnej do realizacji powierzonych zadań, a w systemie uniwersalnych społecznie norm dostrzegamy umacnianie wspólnoty samorządowej.

WSTĘP


       § 1. 1. Postanowienia Kodeksu etyki stosuje się do wszystkich pracowników Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
              2. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) DSDiK – należy przez to rozumień Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu;
2) Pracownikach – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione w DSDiK na podstawie umowy o pracę, jak również osoby działające na rzecz DSDiK w szczególności stażystów, praktykantów;
3) Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyki Pracowników Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu;
4) Interesariuszach – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, organizacje jak również każdy inny podmiot wchodzący w relacje z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu;
            3. Kodeks określa zasady postępowania oraz odpowiedzialność pracowników w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych. Pracownik, bez względu na zajmowane stanowisko czy rodzaj wykonywanej pracy, ma obowiązek przestrzegania standardów oraz zasad etycznych określonych w niniejszym Kodeksie. Pracownik odpowiada za swoje zachowanie i należyty sposób wykonywania swoich obowiązków. Mając na względzie służebny charakter swojej pracy pracownik wykonuje ją z poszanowaniem godności osobistej i innych osób przyczyniając się do budowania zaufania obywateli do instytucji oraz właściwego wizerunku DSDiK.

ZASADY ETYKI PRACOWNIKÓW

      § 2. Pracownik Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu przy realizacji powierzonych zadań i obowiązków powinien kierować się następującymi zasadami etycznymi:
1) Zasada praworządności - polegająca na wykonywaniu powierzonych zadań z zachowaniem należytej staranności, zastosowaniem uregulowań i procedur określonych w obowiązujących przepisach prawnych mając na względzie, aby podejmowane czynności kształtujące prawa i obowiązki interesariuszy legitymizowane były wiążącą podstawą prawną;
2) Zasada uczciwości i rzetelności - polegająca na wykonywaniu zadań bezstronnie, uczciwie, rozsądnie z zachowaniem odpowiedzialności za podejmowane decyzje, niezależnie, nie ulegając naciskom, nie przyjmując żadnych korzyści materialnych ani osobistych oraz nie zaciągając długów wdzięczności; nie podejmowania żadnych prac ani zajęć, które kolidowałyby z obowiązkami służbowymi oraz wywoływałyby uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
3) Zasada obiektywizmu i konsekwencji działania - polegająca na realizacji obowiązków służbowych uwzględniających istotne czynniki, przypisując im właściwe i należne znaczenie oraz działania konsekwentnie w ramach przyjętej praktyki rozpoznawanych przedmiotowo spraw;
4) Zasada uprzejmości - polegająca na zachowaniu w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami postawy uprzejmej, życzliwej i propagującej postępowanie przyjazne i akceptowane przez otoczenie, wszelkie sprawy rozpatrując z wrażliwością oraz cierpliwością uwzględniającą wiek, ewentualne niepełnosprawności i ograniczenia wynikające ze zdolności postrzegania i komunikowania;
5) Zasada jawności - polegająca na realizacji zadania w sposób jawny z poszanowaniem prawa obywateli do informacji, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne i regulacje wewnętrzne; zobowiązania do udzielenia informacji w sposób jasny, zrozumiały i przejrzysty dla obywatela z uwzględnieniem sfery prywatności chroniąc dane osobowe w zakresie przewidzianym przepisami prawa, z obowiązkiem zachowania tajemnicy państwowej, służbowej i bezpieczeństwa informacji;
6) Zasada profesjonalizmu - polegająca na zobowiązaniu do posiadania wiedzy dotyczącej funkcjonowania Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, podnoszenia kwalifikacji oraz rozwijania wiedzy zawodowej, znajomości aktów prawnych dotyczących funkcjonowania jednostki oraz zapoznawania się ze wszystkimi istotnymi okolicznościami faktycznymi i prawnymi prowadzonych przez siebie spraw; wykonywaniu zadań opierających się na rzeczowej argumentacji a w przypadku popełnienia błędów gotowości do przyjęcia krytyki, uznania jej i naprawienia konsekwencji z niej wynikających;
7) Zasada godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim - polegająca na realizacji zadań z poszanowaniem reguł współżycia społecznego i godności innych osób, w tym przełożonych i podwładnych jak i współpracowników, przy zachowaniu wysokiego poziomu kultury osobistej; budowaniu relacji z obywatelami i współpracownikami opartych na życzliwości i przyjaznej atmosferze w pracy; dostosowania wyglądu i stroju pracownika do charakteru wykonywanej pracy oraz powagi Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu jako jednostki samorządowej, w szczególności mającego na celu utrzymania schludnego, estetycznego i czystego wizerunku personalnego; dbałości o czystość i uporządkowanie w miejscu swojego stanowiska pracy; sprawując swoją funkcję pracownik winien również właściwie zachowywać się poza pracą i unikać zachowań, które mogłyby mieć negatywny wpływ na wizerunek Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu i podważać etos pracownika samorządowego;
8) Zasada niedyskryminowania - polegająca przy wykonywaniu zadań służbowych do równego traktowania wszystkich interesariuszy, a w przypadku różnic w traktowaniu zapewnienia, aby wynikało to z uzasadnionych i obiektywnych przyczyn wynikających z zakresu danej sprawy; powinności unikania nieusprawiedliwionego nierównego traktowania obywateli ze względu na ich narodowość, rasę, płeć, kolor skóry, pochodzenie społeczne lub etniczne, cechy genetyczne, język, religię lub wyznanie, przekonania polityczne, przynależność do mniejszości narodowej, urodzenie, posiadaną własność, wiek, inwalidztwo lub preferencje seksualne;
9) Zasada odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania - polegająca na posiadaniu świadomości realizacji zadań o charakterze publicznym i możliwości przeprowadzenia oceny wykonywanej pracy, jak również gotowości pracownika do rozliczenia się przed przełożonymi z efektów podejmowanych działań;
10) Zasada lojalności - polegająca na zachowaniu lojalności wobec wspólnoty samorządowej, jednostki, przełożonych, współpracowników i podwładnych przy realizacji wyznaczonych celów i zadań niezależnie od własnych przekonań; gotowości wsparcia współpracowników na polu zawodowym zgodnie z najlepszą wolą i wiedzą; zachowania powściągliwości w wyrażaniu zdań ocennych mających charakter sugestywnych funkcji wypowiedzi oraz poglądów odnoszących się do działalności jednostki, w szczególności jeżeli mogłoby to wpłynąć na podważenie zaufania do instytucji;

POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA PRZYJĘTYCH ZASAD

      § 3. O wszelkich wątpliwościach dotyczących zapisów niniejszego Kodeksu oraz uprawdopodobnionych niezgodnościach postępowania z wyrażonymi w nim zasad można informować bezpośredniego przełożonego. Ewentualne problemy powstałe na gruncie niniejszego Kodeksu, w pierwszej kolejności należy rozwiązywać w porozumieniu z bezpośrednim przełożonym, kierując się dobrą wiarą w celu ich usunięcia, mając przy tym na względzie ogólny interes i wizerunek jednostki.

DYSTRYBUCJA KODEKSU ETYKI

      § 4. Kodeks Etyki Pracowników Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu jest dokumentem dostępnym powszechnie dla wszystkich zainteresowanych, podlegającym opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, na podmiotowej stronie internetowej i w wewnętrznej sieci Intranet.

KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ

       § 5. Pracownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami. Zachowania niezgodne z Kodeksem oceniane będą negatywnie i mogą rodzić również konsekwencje natury prawnej. Obowiązkiem każdego pracownika jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i przyjęciu do stosowania Kodeksu Etyki zgodnie z przyjętym wzorem.

 

Załącznik nr 1
do Polityki Antykorupcyjnej

Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

OŚWIADCZENIE
O ZAPOZNANIU SIĘ I PRZYJĘCIU DO STOSOWANIA KODEKSU ETYKI
DOLNOŚLĄSKIEJ SŁUŻBY DRÓG I KOLEI WE WROCŁAWIU

_____________, dnia___________roku

Imię i Nazwisko: _____________________          
         
         Ja, niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, że zapoznałem/am się z Kodeksem Etyki Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, rozumiem jej postanowienia i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

__________________________________
(czytelny podpis)

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2024-03-01 12:53 Autor : Joanna Wrotkowska Data publikacji : 2024-03-01 12:53 Osoba udostępniająca na stronie : Joanna Wrotkowska Data ostatniej modyfikacji : 2024-03-04 07:22 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska