Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Deklaracja dostępności cyfrowej

Stan dostępności cyfrowej
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP  bip.dsdik.wroc.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych,
 • informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo

Przygotowanie deklaracji dostępności
Data publikacji strony: 2017.09.08
Data ostatniej aktualizacji strony: -
Data sporządzenia deklaracji: 2021.05.06.
Data ostatniej aktualizacji deklaracji: - 2022.01.31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych oraz ułatwień w postaci podwyższonego kontrastu, możliwości powiększenia liter na stronie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu
ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław
Tel: 71 39 17 100-102
e-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Agata Dębińska
e-mail: agata.debinska@dsdik.wroc.pl

W przypadku potrzeby zapewnienia dostępności cyfrowej lub elementów niedostępnych cyfrowo albo uzyskania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu istnieje możliwość dokonania zgłoszenia zawierającego:

 • Wskazanie strony internetowej lub jej elementu, które mają być dostępne cyfrowo,
 • Dane kontaktowe
 • Wskazanie sposobu kontaktu
 • Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).


Zgłoszenia/skargi związane z dostępnością

Zapewnienie dostępności na zgłoszenie nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe w wyżej wymienionym terminie niezwłocznie powiadomimy o przyczynach opóźnienia oraz terminie zapewnienia dostępności nie dłuższym niż 2 miesiące.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści objętej zgłoszeniem zostanie zaproponowany alternatywny sposób dostępu. Jeżeli podjęte działania nie będą zadowalające zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia skargi.

Ewentualne zastrzeżenia można wnieść do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia (wejście główne, i boczne- kancelaria). Dla gości przeznaczone jest wejście główne.
 2. Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami, przez które może przejechać osoba na wózku.
 3. W budynku jest winda.
 4. Umożliwiamy obsługę petenta na parterze budynku – punkt obsługi.
 5. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na lewo od klatki schodowej.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku jest pętla indukcyjna.
 8. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego


Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2021-04-14 13:11 Autor : Administrator Data publikacji : 2021-04-14 13:11 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-03-27 07:57 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska