Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP

Informacje ogólne
Biuletyn Informacji Publicznej zapewnia łatwy dostęp do aktualnej i pełnej informacji dotyczącej spraw publicznych. Na stronach BIP znajdują się informacje o aktach prawnych, zarządzeniach, zamówieniach publicznych oraz procedurach załatwiania spraw w urzędzie.
Podmiotowa strona biuletynu składa się z nagłówka - loga biuletynu wraz z nazwą jednostki, menu, oraz okna głównego z ogólnymi informacjami dotyczącymi jednostki.
  • Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - ustawa, mowa jest o ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2002 r., poz. 902).
  • Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie - rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68).
Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiązany do tego ww. ustawą.
  • "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie uwidocznionej w stronie głównej,
  • "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.
W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy - podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.
 
Przeglądanie informacji
Nagłówek, pasek z nazwą i logo BIP oraz grupa menu wyodrębniona w dolnej jego części są stałymi elementami strony. Poprzez odpowiednie wywołania odnośników (ang. link) z menu przedmiotowego zmiany będą następować w głównej części strony tj. w oknie głównym.
W lewym panelu ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.
Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie, należy kliknąć na wybranej pozycji menu, lub w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.
Wizualizacja BIP, stanowi nierozerwalną część z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera pozwalającymi na gromadzenie, porządkowanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji publicznych w BIP.
Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez stronę główną BIP posiadającą adres URL - www.bip.gov.pl według menu podmiotowego lub przedmiotowego.
W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.
 
Wyszukiwanie informacji 
W prawej, górnej części ekranu znajduje się wyszukiwarka. Po wybraniu konkretnej kategorii informacji i wprowadzeniu słowa kluczowego w pole wyszukiwanie możliwe jest szybkie odnalezienie wybranych treści.
 
Wyjaśnienia dotyczące niektórych odnośników BIP
"www.bip.gov.pl" - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenia z ich stronami.
"Redakcja BIP" - zawiera dane kontaktowe osób wprowadzających informacje do BIP.
"Rejestr zmian" - zawiera historię zmian jakich dokonano w dokumentach udostępnianych w BIP.
"Statystyki odwiedzin" - umożliwia zapoznanie się z ilością odwołań do poszczególnych dokumentów publikowanych w BIP.

 

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 16:06 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 16:06 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-04-25 14:36 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska