Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

DEFINICJA
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 902),  każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA
1. Kierując się zasadą niedyskryminacji, niewyłączności oraz przejrzystości, Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zapewnia dostęp do informacji publicznej zamieszczając informacje publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.dsdik.wroc.pl
Informacje podlegające udostępnieniu to:
1) będące w posiadaniu DSDiK w związku z realizowanymi zadaniami publicznymi,
2) posiadające cechy informacji publicznej,
3) niepodane wcześniej do publicznej wiadomości,
4) niepodlegające udostępnieniu na podstawie  innych ustaw, których ujawnienia nie zabraniają odrębne przepisy.
2. Informacje publiczne niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej udostępnia się w trybie wnioskowym.
3. Dostęp do informacji publicznej jest co do zasady bezpłatny. Nałożenie opłaty dopuszcza się w przypadkach wymienionych w ustawie.

FORMY UDOSTĘPNIANIA 
1. Ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Wywieszenie lub wyłożenie w miejscach ogólnie dostępnych.
3. Udostępnienie na wniosek Zainteresowanego. Informacje udostępnia się w formie i w sposób wskazany we wniosku. 

OGRANICZENIA
Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

ODMOWA 
Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, do której stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

ŚRODKI PRAWNE
Od  decyzji przysługuje Wnioskodawcy prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się do Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 
Od decyzji wydanej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.


DSDiK PROWADZI REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Rejestr wniosków jest jawny z wyłączeniem danych wnioskodawców, dostępny tutaj:
http://dsdik.nowybip.pl/rejestr-wnioskow-o-udostepnienie-informacji-publicznej

 

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:44 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:44 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-22 11:34 Osoba modyfikująca : Joanna Wrotkowska