Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

 

DZIAŁ OCHRONY PASA DROGOWEGO:

1. Opracowuje pod względem merytorycznym i przygotowuje stosowne zezwolenia związane z usytuowaniem w pasie drogowym i jego sąsiedztwie infrastruktury obcej tj. instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, linii telekomunikacyjnych i energetycznych oraz obiektów i reklam.

2. Uzgadnia  dokumentację techniczną w zakresie robót drogowych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, linii telekomunikacyjnych i energetycznych w obrębie pasa drogowego dróg wojewódzkich.

3. Uzgadnia projekty odbudowy nawierzchni elementów pasa drogowego po robotach sieciowych.

4. Prowadzi sprawy związane z zajęciem pasa drogowego wraz z wydawaniem decyzji administracyjnych - zezwoleń na prowadzenie robót naziemnych, nadziemnych i podziemnych w pasie drogowym z naliczaniem stosownych opłat, w tym decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego związanego z awariami urządzeń w pasie drogowym.

5. Opracowuje pod względem merytorycznym i przygotowuje stosowne zezwolenia na urządzenie zjazdów z dróg wojewódzkich, wydaje oświadczenia o skomunikowaniu działki.

6. Opiniuje sprawy dotyczące usytuowania w pasie drogowym obiektów budowlanych, zatok autobusowych, parkingów, elementów ruchomych a także usytuowania obiektów i infrastruktury przylegającej do pasa drogowego dróg wojewódzkich.

7. Opiniuje i prowadzi sprawy odnośnie usytuowania obiektów budowlanych w nienormatywnej odległości od krawędzi jezdni.

8. Przygotowuje umowy użyczenia pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.

9. Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach samowolnego zajęcia pasa drogowego wraz z wydaniem decyzji administracyjnych nakładających karę za samowolne zajęcie pasa drogowego.

10. Prowadzi postępowania o przywrócenie pasa drogowego do stanu pierwotnego w przypadku samowolnego zajęcia pasa drogowego.

11. Uzgadnia projekty decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów przyległych do istniejącego pasa drogowego drogi wojewódzkiej.

12. Wydaje zezwolenia na przejazdy nienormatywne kategorii I

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd nienormatywny kat. I wraz z załącznikiem

Procedura dotycząca uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

13. Wydaje zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych w krajowym transporcie drogowym, prowadzi sprawy związane z opłatami za korzystanie z przystanków.

Wniosek o wydanie zezwolenia na korzystanie z przystanków

Warunki wydawania zgód na korzystanie z przystanków i pobierania opłat określone są w regulaminie zatwierdzonym Uchwałą nr 3061/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 r.

Uchwała 3061/V/16 z 30 listopada 2016 r.

14. Przygotowuje umowy dotyczące ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy na przystankach komunikacyjnych. 

Warunki korzystania z przystanków komunikacyjnych

kontakt z Działem Ochrony Pasa Drogowego

Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu Data stworzenia : 2017-09-06 15:42 Autor : Iwona Młodożeniec Data publikacji : 2017-09-06 15:42 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2020-02-25 13:20 Osoba modyfikująca : Administrator